Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/27.03.2014

Δ.Σ. 9/27.03.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/27.3.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 – 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2013 – 31.12.2013, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, για την περίοδο 1.1.2013 – 31.12.2013, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:
 
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

- Κατάσταση Ταμειακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζει διακριτά και τις δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Θέμα: Επιλογή Χρηματοοικονομικών Συμβούλων για την υποστήριξη της ΔΕΗ ενόψει της εφαρμογής του «Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στις Τράπεζες HSBC και CITIBANK του Έργου του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ και τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού «Μικρή ΔΕΗ».

Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠTΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 110.000 m3 και 30.000 m3 . Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
Τροποποίηση – Συμπλήρωση Όρων και Υπογραφή Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της Σύμβασης, αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠTΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», με την τροποποίηση – συμπλήρωση οικείων Άρθρων του Συμφωνητικού και των Ειδικών Όρων αυτής, που αφορούν στην Αναθεώρηση Τιμών, στην εκπροσώπηση της Επιχείρησης και στους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους.

Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΔΠΚ 2, κτηματικής έκτασης 274 περίπου στρεμμάτων (84 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και 190 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας), στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστίου Δήμου Εορδαίας και Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, με κωδικό ΟΔΠΚ2, κτηματικής έκτασης 274 περίπου στρεμμάτων (84 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και 190 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας), στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστίου Δήμου Εορδαίας και Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για διμερείς συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την περίοδο, Αύγουστος 2013 – Φεβρουάριος 2014, και για το διάστημα Μάρτιος 2014 – Δεκέμβριος 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κύρωση Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ποσότητας 189,2 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, από Αύγουστο 2013 έως και Φεβρουάριο 2014 και 146,9 GWh από Μάρτιο 2014 έως Δεκέμβριο 2014.

                                                                                        ----------------------.------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.