Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/28.01.2014

Δ.Σ. 3/28.01.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/28.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Σύμβαση αριθ. ΔΕΕ-1680/9.12.2013 για την Παροχή της Υπηρεσίας της εκπαίδευσης των Ελεγκτών της ΔΕΕ με την από κοινού διενέργεια ελέγχων με την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.» (PwC), στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε..
Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης, της σύμβασης αριθ. ΔΕΕ-1680/9.12.2013 για την Παροχή της Υπηρεσίας της εκπαίδευσης των Ελεγκτών της ΔΕΕ με την από κοινού διενέργεια ελέγχων με την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.» (PwC), στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε., για 4 μήνες από την υπογραφή της, χωρίς καμία μεταβολή στο Συμβατικό Τίμημα.


Θέμα: Μεταφορές μαζούτ στους νησιωτικούς Σταθμούς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιλογή του ναυλομεσιτικού γραφείου Meridian Brokerage Inc. προκειμένου να εξέλθει άμεσα με εντολή της Επιχείρησης στην αγορά για τη χρονοναύλωση των αναγκαίων πλοίων για τη μεταφορά μαζούτ από τον ΑΗΣ Λαυρίου στους νησιωτικούς σταθμούς.


Θέμα: Επίταξη έκτασης 391.900 τ.μ. της ΟΠΚ2 αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης και Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε να προχωρήσει κατεπειγόντως η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για την επίταξη έκτασης 391.900 τ.μ. της ΟΠΚ2 απαλλοτρίωσης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/18.4.2013.
Η κήρυξη της επίταξης στην εν λόγω περιοχή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-2Α για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου - Αποπεράτωση Κατασκευής Αναχώματος – Συγκροτήματος Παραγωγής και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-2Α και την ανάθεση του Έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου - Αποπεράτωση Κατασκευής Αναχώματος – Συγκροτήματος Παραγωγής και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών», στη μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 22.989.703,56 Ευρώ.


Θέμα : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για έγκριση επένδυσης κατασκευής έργων ανακαίνισης του ΜΥΗΣ Λούρος, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 6.400.000 Ευρώ και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη εφαρμογής, την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού Παραγωγής, των έργων Υδροληψίας και Προσαγωγής και την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου Η/Μ εξοπλισμού του ΜΥΗΣ Λούρος, ονομαστικής ισχύος 8,84 MW.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τα εξής :
- Την επένδυση των έργων ανακαίνισης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ Λούρος) στον ποταμό Λούρο, στα όρια του Δ. Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας και του Δ. Αρταίων της Π.Ε. Άρτας, ανώτατου συνολικού Προϋπολογισμού Υπηρεσίας 6.400.000 Ευρώ και
- Τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Μελέτη Εφαρμογής, Ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων Σταθμού Παραγωγής, των έργων Υδροληψίας και Προσαγωγής και προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Η/Μ Εξοπλισμού του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ονομαστικής ισχύος 8,84 MW, στον ποταμό Λούρο, στα όρια Δ. Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας και Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας.».
                                                   --------------------------------Θέμα: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :
- Την ανανέωση της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 221.000 Ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως και 31.12.2014 με την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ».
- Τη διενέργεια νέου διαγωνισμού για την εν λόγω κάλυψη για το έτος 2015 και
- Την προώθηση της σχετικής Απόφασης για επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.


---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.