Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 25/27.11.2014

Δ.Σ. 25/27.11.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/27.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2014 – 30.9.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., για την περίοδο 1.1.2014 - 30.9.2014 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
 

Θέμα: Καταβολή του αναλογούντος φόρου επί των αφορολόγητων αποθεματικών, ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. τα εξής:

1. Την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την καταβολή φόρου με συντελεστή 19%, ποσού 19.928.334,51 Ευρώ που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά της ΔΕΗ Α.Ε. τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ύψους 104.885,971,08 Ευρώ.

2. Το ποσό των 84.957.636,57 Ευρώ μετά την καταβολή του ως άνω φόρου, είναι ελεύθερο προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων. 
 
 
Θέμα: Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., αναφορικά με το θέμα «Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης». 
 

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 123/27.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου (Ανεξάρτητου) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 17ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 8ης Ιανουαρίου 2015, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

Θέμα: Επίταξη έκτασης 1.141.519,22 τ.μ. στο πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ1, έκτασης 10.578.346,89 τ.μ., στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης και Κομάνου, Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε να προχωρήσει η επίταξη έκτασης 1.141.519,22 τ.μ. της ΟΔΠΚ1 απαλλοτρίωσης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 294/8.9.2014.
Η κήρυξη της επίταξης στις εν λόγω περιοχές κρίνεται απαραίτητη προκειμένου τα Ορυχεία Καρδιάς και Μαυροπηγής να αναπτύξουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. 
 

Θέμα: Κατακύρωση προμήθειας 379.487,5 MWh Φυσικού Αερίου μέσω της Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ για το έτος 2015.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση της προμήθειας 379.487,5 MWh Φυσικού Αερίου μέσω της Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ για το έτος 2015. 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου.».
Αποζημίωση Αναδόχου για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση και ασφάλιση εξοπλισμού κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Δεκέμβριο 2013. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου.», την έκδοση Συμπληρώματος Σύμβασης για την κάλυψη των δαπανών αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Δεκέμβριο 2013. 
 

Θέμα: Σύμβαση λύσης (Termination Agreement) της από 30.6.2006 σύμβασης με την εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co., LTD».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τη σύμβαση λύσης (Termination Agreement) της από 30.6.2006 σύμβασης με την εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co., LTD». 
                                                        -------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.