Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 21/28.08.2014

Δ.Σ. 21/28.08.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/28.8.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2014 – 30.6.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνει: 
 
 Την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την περίοδο 1.1.2014 – 30.6.2014, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής : 
 
- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, 
 
2. Τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».
Υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου της Σύμβασης αριθ. 5316304/2011: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού», «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό της Σύμβασης, σε εφαρμογή του άρθρου 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 26 και τον Κ.Ε.Π.Υ. α/α 10.3.. 
 

Θέμα: Οριστικοποίηση τιμών αγοράς και εξουσιοδότηση Οργάνων για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων αγοράς έκτασης 580 στρ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστικοποίηση των τιμών αγοράς των κτηματοτεμαχίων έκτασης 580 στρ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου βάσει της υπ’ αριθ. 73/2013 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ, και εν απουσία του, το Διευθυντή της Μονάδας Προστασίας Περιβάλλοντος και Μεταλλευτικής Υποστήριξης της ΔΛΚΔΜ, για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων αγοράς έκτασης 580 στρ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου. 
 

Θέμα: Δωρεάν διάθεση υδρολογικών στοιχείων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103/2010.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, ως χορηγία και συμβολή της ΔΕΗ Α.Ε. στη χάραξη της Εθνικής πολιτικής υδάτων, τη δωρεάν διάθεση στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), υδρολογικών στοιχείων, τα οποία είναι διαθέσιμα στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκπόνηση των μελετών κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103/2010.

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Αναδόχους των μελετών αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και από την ΕΓΥ για τη χάραξη – υλοποίηση υδατικής πολιτικής στο πεδίο αρμοδιότητάς της. 
                                                        ---------------------------------Θέμα: Παρακράτηση σε δόσεις του ποσού που αντιστοιχεί στη συμμετοχή εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις μηνός Ιουλίου 2014.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σχετική ρύθμιση παρακράτησης ποσού που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις του μηνός Ιουλίου 2014.


---------- . ---------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.