Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 19/15.07.2014

Δ.Σ. 19/15.07.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ης/15.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό για την κατασκευή και εκμετάλλευση Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον ποταμό CRNA της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ενέργειες για τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό για την κατασκευή και εκμετάλλευση Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον ποταμό CRNA της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης αριθ. 132/26.6.2014. 
 

Θέμα: Χρονοναύλωση δεύτερου πλοίου για μεταφορά μαζούτ. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση του πλοίου AMORGOS ή NAXOS για χρονικό διάστημα 2 ετών για τη μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς Σταθμούς. 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2014.328/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,7 Χ 106 τον. λιγνίτη στο Ορυχείο Καρδιάς και 1,0 Χ 106 τον. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2014.328/ΛΚΔΜ). 
 

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2014.313/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 4,0 Χ 106 τον. λιγνίτη και 0,8 Χ 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2014.313/ΛΚΔΜ). 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5346302/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Σ.Σ. Κομάνου και της Σιδηροδρομικής Γραμμής Ο.Σ.Ε. της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Σ.Σ. Κομάνου και της Σιδηροδρομικής Γραμμής Ο.Σ.Ε. της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346302/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 6.653.040 Ευρώ. 


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: α) Την καταρχήν έγκριση υλοποίησης της επένδυσης Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. συνολικής ισχύος 150 MW στη Ροδόπη και β) Tην καταρχήν έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης της εν λόγω επένδυσης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Α) Την καταρχήν έγκριση υλοποίησης της επένδυσης των Αιολικών Πάρκων (1) ισχύος 54 MW, στις θέσεις «Γέρακας – Ρόμβος – Αλωνίστρα», (2) ισχύος 44 MW, στις θέσεις «Κανδήλα – Κυρτόν» ΑΠ, και (3) ισχύος 52 MW, στις θέσεις «Μηλιά – Καπετάνιος – Λιβαδοκορφή», του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης στη Θράκη.

Β) Την καταρχήν έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης της επένδυσης ως ακολούθως:
- ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της χρηματοδότησης των επενδύσεων, ήτοι ποσό εκατόν οκτώ εκατομμύριων (108.000.000) Ευρώ, να προέρχεται από τραπεζική χρηματοδότηση και ειδικότερα μέσω επιστολής πρόθεσης χρηματοδότησης (letter of intent) και
- το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%), ήτοι ποσό εβδομήντα δύο εκατομμύριων (72.000.000) Ευρώ, να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. που θα προέλθουν από εισφορά κεφαλαίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. (όπως μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με σύναψη ομολογιακού δανείου κ.λπ.). Η εισφορά κεφαλαίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής θα εγκριθεί – ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όταν αυτό απαιτηθεί, και πάντως αφού έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις ή/και εγκρίσεις και πριν την έναρξη κατασκευής των Αιολικών Πάρκων. 
 

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μέτοχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για: α) Την έγκριση υλοποίησης ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου (ΑΠ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW, στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης και β) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μελέτης, προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του νέου Αιολικού Πάρκου (ΑΠ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Α) Την έγκριση επένδυσης κατασκευής ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9.002.700 Ευρώ, πλέον δικαιώματος προαίρεσης μίας (1) ακόμα πρόσθετης Ανεμογεννήτριας (Α/Γ) έως 3,3 MW προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων Ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (3,3 MW x 1,2 εκ. Ευρώ/MW = 3.960.000 Ευρώ), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης.

Β) Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου (ΑΠ), συνολικής ισχύος 7,5 MW και προϋπολογισμού 9.000.000 €, πλέον δικαιώματος προαίρεσης μίας (1) ακόμα πρόσθετης Α/Γ έως 3,3 MW προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (3,3 MW x 1,2 εκ. €/MW = 3.960.000 €), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης όταν εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης του ΑΠ.» 
 
                                                    --------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.