Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 16/13.06.2014

Δ.Σ. 16/13.06.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16ης/13.6.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Θέμα:
ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.
Μερική χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δεσκάτης, του Νομού Γρεβενών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μερική χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., με τη μορφή συμμετοχής της στη δαπάνη, έργων του Δήμου Δεσκάτης, μέχρι του ποσού του 1.900.000 Ευρώ, κατανεμημένου σε χρονική περίοδο 2 ½ ετών. 


Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή, Υπεύθυνο των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες των Δικτύων, κ. Μιχ. Μπρούστη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 19.6.2014 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών. 
 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5316309-11 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 13,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και 0,516 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».
Χρονική παράταση του Έργου της πιο πάνω σύμβασης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου: «Διακίνηση 13,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και 0,516 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς»κατά ενενήντα έξι ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5336310/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 15,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5336310/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 15,7 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336310/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 16.342.500 Ευρώ. 
                                                      ------------------------------------ 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.