Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 15/29.05.2014

Δ.Σ. 15/29.05.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/29.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα:
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2014 – 31.3.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., για την περίοδο 1.1.2014 – 31.3.2014 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Οι εν λόγω Οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
 

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την κα Ουρ. Αικατερινάρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 17.6.2014, και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 
 
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως και 31.12.2013.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

4. Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 
 
 
Θέμα:  Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή, Υπεύθυνο των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων, κ. Μιχ. Μπρούστη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 17 Ιουνίου 2014, και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Προϋπολογισμών μετά την Ανακοίνωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την αντίστοιχη έγκρισή τους από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1, εδ. γ’ του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση των άρθρων 12 & 20 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. 
 
 
Θέμα: Προμήθεια 550.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης - Καρδιάς. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας 550.000 ΜΤ λιγνίτη για την κάλυψη αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης – Καρδιάς στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε.. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611401/10.3.2014 για την προμήθεια 5.600 τόνων κυλινδρελαίου (TBN 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611401/10.3.2014 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% TBN 40 SAE 50 στον μειοδότη Οίκο, ELVIGRO A.B.E.E. 
 
 
Θέμα: Τροποποίηση άρθρων και Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. [«Εταιρείας»] της 20ης Ιουνίου 2014: Α) την κατάργηση του άρθρου (19), την συνεπεία αυτής αναρίθμηση των άρθρων (20) έως (35) σε (19) έως (34), και την τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20 ), (22), (31) και (35) του Καταστατικού της Εταιρείας, για λόγους (i) προσαρμογής του Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και σε πρόσφατη νομοθεσία περί δημοσίευσης πράξεων των ανωνύμων εταιρειών, (ii) εναρμόνισης του καταστατικά προβλεπόμενου τρόπου ανάδειξης των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεπεία της Απόφασης 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 864/8.4.2014) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, (iii) προσαρμογής του Σκοπού της Εταιρείας σε πρόταση των Διευθύνσεων Υλικού και Προμηθειών και Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και Β) την Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
 
Θέμα: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αντικατάσταση, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, του συμβολαίου ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με νέο, ευνοικότερο για την Επιχείρηση ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το ίδιο χρονικό διάστημα (1.1.2014 – 31.12.2014) καθώς και διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης και μείωση κατά το ήμισυ του ποσού απαλλαγής που βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.. 
 
 
Θέμα: Παρακράτηση και απόδοση μηνιαίας συνδρομής Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων προς τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των οποίων είναι μέλη. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρακράτηση και απόδοση μηνιαίας συνδρομής των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, όπως αυτή καθορίζεται στις αιτήσεις – εξουσιοδοτήσεις τους, προς τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, των οποίων είναι μέλη. 
 

Θέμα: Σύγκληση της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής: 
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 65/29.5.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 έως 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., και των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 έως 31.12.2012), καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 
 
 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση της πολιτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Κατάργηση άρθρου (19) και τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22), (31) και (35) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση – Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2014, ημέρας Κυριακής, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2014, ημέρας Κυριακής, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr .

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4–6, T.K. 104 39), στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 10ης Ιουλίου 2014, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.


Αθήνα, 29 Μαΐου 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο » 
 
 
Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2014. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πλάνο Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του έτους 2014 των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

 
 
                                                  --------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.