Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 100/30.10.2014

Δ.Σ. 100/30.10.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 100/30.10.2014


Θέμα:  -
Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.          
            - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση υπ΄ αριθ.  100/30.10.2014


Α π ο φ ά σ ι σ ε

1.  Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 10.9.2014 παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

2.      Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

2.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γεννηθείς στην Κέρκυρα το έτος 1952, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός  Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. AI 616325/5.10.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 019763107.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.

2. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Πρώτη Σερρών το έτος 1957, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. Τ 067111/30.3.1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 025667892.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1971, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. Τ 222068/31.3.1999 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 052593197.

Θητεία της έως τις 29.6.2016.

2.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στη Μονεμβασία Λακωνίας το έτος 1953, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 024555/23.12.2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 026419765.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.5. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. Ρ 166440/26.4.1996 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 044319829.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.6. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Εφοπλιστής/Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ 570404/15.2.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 007327619.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.7. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. Κ 362228/25.2.1976 Α.Δ.Τ. του Π.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003199141.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.8.  Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στην Πτολεμαΐδα το έτος 1962, Διεύθυνση :  Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ 793149/21.7.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 030395121.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

2.9. Παπασωτηρίου Σταύρος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος, γεννηθείς στη Φλώρινα το έτος 1968, Διεύθυνση : οδός Χαλκοκονδύλη – 30 - , κάτοχος του με αριθ. ΑΖ 302696/5.10.2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Βεύης, με Α.Φ.Μ. 046423905.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.10. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Τραπεζικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1949 Διεύθυνση : οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 709102/30.5.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ραφήνας. με Α.Φ.Μ. 015148132.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στα Άγναντα Ηλείας το έτος 1962, Διεύθυνση :  Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. Χ 024196/7.12.2001 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 035286292.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

3.  Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ΄αριθ.:

3.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007. 

3.2.  3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.

3.3.    121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011.

3.4.    106/27.5.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  αριθ.  158/2.8.2011.

3.5.    154/17.7.2007.

3.6.    155/17.7.2007.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.