Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/19.03.2013

Δ.Σ. 9/19.03.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/19.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. του Έργου: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως αναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. τη χρηματοδότηση του Έργου «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης.» του οποίου την κατασκευή θα αναλάβει ο ΟΤΕ, με ανώτατο ύψος δαπάνης 280.180,84 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και με παράλληλη παραίτηση του Δήμου Κοζάνης και του ΟΤΕ από το δικαίωμα της αποζημίωσης του δικτύου τηλεπικοινωνίας του παλαιού οικισμού Κλείτου, το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316309/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 13,2 χ 106 m3 στ. υπερκειμένων και ενδιάμεσων αγόνων και 0,516 χ 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «Διακίνηση 13,2 x 106 m3 στ. υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και 0,516 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316309/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 16.224.000 Ευρώ. Επίσης ενέκρινε τη δυνατότητα αύξησης του συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος μέχρι ποσοστού 15% αντί 30% που αναφέρεται στα Τεύχη της σχετικής Διακήρυξης.


Θέμα: Σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ για τη σύνδεση στο Σύστημα της νέας Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος 416 MW.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα μεταξύ της Εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού Ηλεκτρικής Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» για τη Σύνδεση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 416,95 MW στην περιοχή του ΑΗΣ Αλιβερίου του Δήμου Ταμυνέων του Νομού Ευβοίας.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611215/18.12.2012 για την προμήθεια 4.440 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611215 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας της συνολικής ποσότητας των ειδών με α/α 1, 2, 4 και 5 καθώς και του 70% της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους με α/α 3, στου μειοδότες οίκους ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. και CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε και ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε.


Θέμα: Σύσταση θέσης Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μιας θέσης Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, με αποστολή την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών Δικτύων (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) της ΔΕΗ Α.Ε, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων ορίων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.


Θέμα: Ορισμός Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχ. Μπρούστη, ως Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013.


Θέμα: Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, από 1.4.2013, του κου Κωνσταντίνου Δόλογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.                                                      --------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ