Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/14.03.2013

Δ.Σ. 8/14.03.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/14.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
- Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, μετά την εκλογή των δύο νέων Μελών του, ήτοι, των κ., Κωνσταντίνου Δόλογλου και Κωνσταντίνου Ζωντανού, δυνάμει του άρθρου 9, παράγρ. 5, εδάφ. α΄του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ., Κωνσταντίνου Θέου και Ιωάννη Κωνσταντόπουλου.

2. Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (Εκτελεστικό Μέλος), καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

3. Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

3.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.

3.2. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 29.6.2013.

3.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

3.5. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3.6. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3.7. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3.8. Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3.9. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.                                                   --------------------Θέμα: Εγγραφή νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2013 των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος Μετόχου και σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγγράψει, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιημένος ισχύει, υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικής Αίτησης του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου, ως Μετόχου με ποσοστό 51,12% των μετοχών της εταιρείας, ως πρόσθετο θέμα υπ’ αριθμ. 2 στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 29ης Μαρτίου 2013, το εξής:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ