Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/19.02.2013

Δ.Σ. 5/19.02.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/19.2.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:

- Ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202202/21.9.2012 για την προμήθεια ιμάντων Τ/Δ και συναφών υλικών πλην των ομάδων Γ και Ι αυτού.
- Ανάθεση της προμήθειας των ομάδων υλικών Γ και Ι του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202202/21.9.2012.
- Επέκταση κατά δύο (2) έτη (option) του αντικειμένου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2029031/30.3.2010, για την προμήθεια ιμάντων Τ/Δ και συναφών υλικών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-202202/21.9.2012 σε ότι αφορά τα είδη των ομάδων Α,Β,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η και Θ συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 81.687.388 Ευρώ.
2. Την ανάθεση της προμήθειας των ειδών της ομάδας Γ (ιμάντας ST 1600 HG B 1200, 10 + 5,4 μεταφοράς τέφρας) και Ι (ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ), συνολικής αξίας 8.379.259,05 Ευρώ, του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-202202/21.9.2012 στον Οίκο ΕΛΕΝ Α.Ε..
3. Την επέκταση της διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2029031/30.3.2010 με τον Οίκο ΙΜΑΣ Α.Ε. κατά δύο (2) έτη στα πλαίσια του δικαιώματος της (OPTION) με τίμημα τα 2/3 του αρχικού συμβατικού τιμήματος, συνολικής αξίας 43.880.546,62 Ευρώ.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ Γεωργίου του Κων/νου (Α.Μ.Π.: 79165).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, του μισθωτού ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ Γεωργίου του Κων/νου (Α.Μ.Π.:79165) για τριάντα (30) ημέρες, ήτοι, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2012 έως και 28.8.2012.


Θέμα: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε..                                                     --------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ