Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 33/20.12.2013

Δ.Σ. 33/20.12.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 33ης/20.12.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014, την παράταση των διαπραγματεύσεων μέχρι τις 31.1.2014 και κατά συνέπεια την αναστολή εφαρμογής της παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της εν λόγω εταιρείας μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επίσης ότι η παράταση αυτή δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, την παράταση ή ανανέωση οποθενδήποτε προκυπτόντων όρων τιμολόγησης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» μετά την 31.12.2013. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001 για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης.
- Πόρισμα Επιτροπής – Αίτημα χορήγησης προκαταβολής - Άλλα θέματα της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στις συμβατικές υποχρεώσεις παραδόσεων λιγνίτη από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5336303/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 11,5 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 11,5 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336303/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 18.365.500 Ευρώ.


Θέμα: Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μπάντα (σταθερή ισχύς όλο το 24 – ωρο), από 14 αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, συνολικής ποσότητας 2.847 GWh, κατά μέγιστο, μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2014 – 31.12.2014 και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τους.
                                                      -----------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ