Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/30.01.2013

Δ.Σ. 3/30.01.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/30.1.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Παράταση άδειας ασθένειας της μισθωτής ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ Φωτεινής του Χαράλαμπου (Α.Μ.Π.: 74515).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον, της μισθωτής ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ Φωτεινής του Χαράλαμπου (Α.Μ.Π.: 74515) για ενενήντα (90) ημέρες, για το χρονικό διάστημα από 13.6.2012 έως και 10.9.2012.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΤΟΛΗ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 71982).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον, του μισθωτού ΤΟΛΗ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 71982) για ενενήντα (90) ημέρες, για το χρονικό διάστημα από 2.7.2012 έως και 30.9.2012.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας της μισθωτής ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ Γλυκερίας του Δημοσθένη (Α.Μ.Π.: 75047).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον, της μισθωτής ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ Γλυκερίας του Δημοσθένη (Α.Μ.Π.: 75047) για εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ημέρες συνολικά, για τα εξής χρονικά διαστήματα : Από 28.4.2012 έως και 30.6.2012 (64 ημέρες) και από 6.7.2012 έως και 3.9.2012 (60 ημέρες).


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Γεωργίου του Θεόδωρου (Α.Μ.Π.: 73679).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον, του μισθωτού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Γεωργίου του Θεόδωρου (Α.Μ.Π.: 73679) συνολικά για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, για τα εξής χρονικά διαστήματα : Από 30.4.2012 έως και 28.6.2012 (60 ημέρες), από 2.7.2012 έως και 30.8.2012 (60 ημέρες) και από 1.9.2012 έως και 30.10.2012 (60 ημέρες).


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 77972).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον, του μισθωτού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 77972) για δεκαέξι (16) ημέρες συνολικά, για τα εξής χρονικά διαστήματα : Από 14.12.2011 έως και 19.12.2011 (6) ημέρες, από 28.1.2012 έως και 31.1.2012 (4 ημέρες) και από 8.2.2012 έως και 13.2.2012 (6) ημέρες.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Θεόδωρου του Ιορδάνη (Α.Μ.Π.: 53532).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, για νοσηλεία κατ’ οίκον του μισθωτού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Θεόδωρου του Ιορδάνη (Α.Μ.Π.: 53532) για εκατόν ογδόντα μία (181) ημέρες, για το χρονικό διάστημα από 9.9.2011 έως και 7.3.2012.


Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε εκ των μελών του, τους κ., Χαρ. Βασιλογεώργη και Ηλ. Αντωνίου ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2014.


Θέμα: Ενοικίαση κατοικιών για στελέχωση Μονάδων της Επιχείρησης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ενοικίαση κατοικιών από την Επιχείρηση και τη διάθεση αυτών σε δικαιούχους, υπό προϋποθέσεις, μισθωτούς του Τεχνικού Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής για τις Υπηρεσιακές Μονάδες του Συγκροτήματος Νέστου, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Μυκόνου ΤΣΠ Μεγίστης, Γαύδου, Οθωνών, Ερεικούσας, Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αντικυθήρων, Ανάφης, Αρκιών και Δονούσας.


Θέμα: Ρυθμίσεις Θεμάτων Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη βελτίωση της Διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου, καθώς επίσης και τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του υφισταμένου εσωτερικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις Ενστάσεις/Προσφυγές.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 35 202 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV – Αναβάθμιση των υφισταμένων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις ίδιες Μονάδες».
Πρακτικό Φιλικού Διακανονισμού που αφορά εκατέρωθεν απαιτήσεις ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ως προϊόν Φιλικού Διακανονισμού της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 35 202 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV – Αναβάθμιση των υφισταμένων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις ίδιες Μονάδες», τη διαγραφή των εκατέρωθεν απαιτήσεων των Μερών, ΔΕΗ Α.Ε. και του Ομίλου Εταιρειών (Consortium) ALSTOM POWER SWEDEN A.B. – METKA A.E..


Θέμα: Ρυθμίσεις επί των συμβάσεων υπ’ αριθ., ΔΜΚΘ – 1162202/Α2 και ΔΕΘ – 1501091 αναφορικά με τη συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς ενίσχυση του Συστήματος Παραγωγής Κύπρου, μέσω διάθεσης μισθωμένων φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 70 MW, λόγω πολύ μεγάλης καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση σχεδίων Συμπληρωμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με το Συμπλήρωμα Νο3 της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α2 το οποίο εκδόθηκε για τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο των μισθωμένων, στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 34,293 MW, εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα IV), καθώς και για τη μίσθωση πρόσθετης ισχύος 5 MW από φορητά Η/Ζ
και
με το Συμπλήρωμα Νο1 της σύμβασης αριθ. ΔΕΘ – 1501091 το οποίο εκδόθηκε για τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο φορητών Η/Ζ, εκ των μισθωμένων στο πλαίσιο της υπόψη σύμβασης, συνολικής ισχύος 5 MW, εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 


Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Αποτέλεσμα του εξώδικου συμβιβασμού προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ιδιοκτητών κτηματικών εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, που προσκτήθηκαν με αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

1. Στα πλαίσια εξώδικου συμβιβασμού προσδιορισμού αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (Άρθρο 23, παράγραφοι 1-5), την τελική πρόταση των πληρεξούσιων Δικηγόρων των θιγομένων ιδιοκτητών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ήτοι :

• Αποζημίωση 3.000 Ευρώ/στρέμμα για τους ποτιστικούς αγρούς κτηματικής περιφέρειας Παλιουριάς, Καρπερού και Δήμητρας Γρεβενών.
• Αποζημίωση 2.500 Ευρώ/στρέμμα για τους ποτιστικούς αγρούς κτηματικής περιφέρειας Παναγιάς, Νεοχωρίου, Δίπορου, Κέντρου και
• Αύξηση κατά 30% των τιμών της πρωτόδικης απόφασης, που επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Γρεβενών για τα επικείμενα και τις λοιπές εκτάσεις των παραπάνω κτηματικών περιφερειών, της κτηματικής περιφέρειας πρώην κοινότητας Τρανόβαλτου Καμβουνίων και νυν Δήμου Σερβίων – Βελβενδού και της ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Ιλαρίωνα στην Αιανή Κοζάνης.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των υπόψη αποζημιώσεων αποτελεί η μη παρεμπόδιση και η διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και ολοκλήρωσης των εργασιών, που η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αναλάβει να εκτελέσει στην περιοχή.

2. Την επιπλέον προκύπτουσα δαπάνη μέχρι του ποσού των 6.500.000 Ευρώ για την οριστική αποζημίωση των θιγομένων ιδιοκτητών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την αναγκαστική απαλλοτρίωση, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων.

3. Όπως, η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, με τη συνδρομή και καθ’ υπόδειξη της ΔΥΗΠ, προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης.

4. Την Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να ορίσει Επιτροπή, η οποία θα εκτιμήσει το κόστος αποζημίωσης ιδιοκτητών σταβλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός της απαλλοτρίωσης, αλλά σε μικρότερη απόσταση από τη νόμιμα επιτρεπόμενη απόσταση από το όριο του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και να εγκρίνει τη σχετική δαπάνη. 
 

Θέμα: Υπογραφή Πρακτικού Καθορισμού Προσωρινής Τιμολόγησης Πώλησης Θερμικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου Μεγαλόπολης/
Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΜΑΕΟΤΑ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Πρακτικό Καθορισμού Προσωρινής Τιμολόγησης Πώλησης Θερμικής Ενέργειας» μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου Μεγαλόπολης/ΤΜΑΕΟΤΑ και τον διακανονισμό οικονομικών υποχρεώσεων της ΤΜΑΕΟΤΑ προς τη ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών Τηλεθέρμανσης και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συστήσει Επιτροπή Στελεχών της Επιχείρησης με σκοπό τη διαμόρφωση Σχεδίου για τις νέες Συμβάσεις Παροχής Θερμικής Ενέργειας.


Θέμα: Παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χορήγηση σε αυτήν βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 5.000.000 Ευρώ με σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χρήση ορίου πίστωσης από τον ανοιγέντα υπ’ αριθμ. 974/186995-7 ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ με περιθώριο επιτοκίου 600 bps και κατά τα λοιπά τους ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθμ. 9747093101/11.11.2011 σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού.


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την προκήρυξη Διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός ονομαστικής ισχύος 200 MW στο Νομό Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.1. Ματαίωση της Διαδικασίας εύρεσης και επιλογής μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

1.2. Προκήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός ονομαστικής ισχύος 200 MW στο Νομό Κοζάνης.


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση Παλιάμπελα του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής και ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση Ξηροπόταμος του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας, στο Δήμο Εορδαίας στο Νομό Κοζάνης».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση Παλιάμπελα του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής και ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση Ξηροπόταμος του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας, στο Δήμο Εορδαίας στο Νομό Κοζάνης» με ανώτατο όριο προϋπολογισμού 39.000.000 Ευρώ.


Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις και εξαγωγές προς τις Βόρειες Διασυνδέσεις και την Ιταλία κατά τη χρονική περίοδο από 1.6.2012 – 31.12.2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ποσότητας 211,7 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, από Ιούνιο 2012 έως και Δεκέμβριο 2012.


Θέμα: Αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2013.
Στρατηγική – Εγκριτικά Όρια – Διαδικασίες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα υλοποιείται η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2013. 

                                                                   ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ