Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 32/10.12.2013

Δ.Σ. 32/10.12.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 32ης/10.12.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα :
Κάλυψη εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών ισχύος και ενέργειας ΑΣΠ Θήρας.
- Αποτελέσματα διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις και ανάθεση προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ανοικτού κύκλου συνολικής ισχύος 10,65 MW και 13,2 MW, αντίστοιχα, με καύσιμο diesel.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω διαδικασίας.
- Ματαίωση διαδικασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός καινούργιου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με κινητήρα Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), δίχρονο ή τετράχρονο, ισχύος 8-10 MW, κατά ISO, με καύσιμο μαζούτ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τη ματαίωση της Διαδικασίας υπ’ αριθ. ΔΥΠ-614303, για την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με κινητήρα Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), δίχρονο ή τετράχρονο, ισχύος 8-10 MW κατά ISO, με καύσιμο μαζούτ στον ΑΣΠ Θήρας, ως άγονης διότι ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής και το αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση και επικύρωσε τα αποτελέσματα της Διαδικασίας υπ’ αριθ. ΔΥΠ-614302 και ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ του ΚΕΠΥ, την ανάθεση, ως εξής:

1. Στην εταιρεία NIDEC ASI SpA της προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ μιας καινούργιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου GE10B1, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 10.647 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Θήρας, έναντι συνολικού τιμήματος 6.920.550 Ευρώ.

2. Στην εταιρεία DAMCO Energy AE της προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ μιας καινούργιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 13.192 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Θήρας, έναντι συνολικού τιμήματος 8.574.800 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5336302/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 Χ 106 Μ3 στ. αμμοχάλικων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 Χ 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 Χ 106 Μ3 στ. αμμοχάλικων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 Χ 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336302/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 17.747.500 Ευρώ. 

                                                             --------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ