Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 28/23.10.2013

Δ.Σ. 28/23.10.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 28ης/23.10.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Εφαρμογή Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
- Ένταξη Μονάδων σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας.
- Περιβαλλοντικές επενδύσεις ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

- Την απένταξη των Μονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ).

- Την ένταξη στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, των Μονάδων, Ι – ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου και Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς.

- Την υλοποίηση των απαραίτητων, για τη συμμόρφωση με τους στόχους του ΜΕΣΜΕ, περιβαλλοντικών επενδύσεων στις Μονάδες Ι – V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με επικαιροποιημένο χρονικό προγραμματισμό. 


Θέμα: - Υλοποίηση έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.
- Διενέργεια Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

α. Την επένδυση κατασκευής έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 17.081.200 Ευρώ.

β. Τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 13,5 MW και προϋπολογισμού 16.200.000 Ευρώ στις ακόλουθες θέσεις: Μαρμάρι Ευβοίας 5,4 MW, Σίγρι Λέσβου 2,7 MW, Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου 1,8 MW, Τηγάνι Μυκόνου 1,8 MW, Βίγλα Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιά Χίου 0,9 MW».


Θέμα: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και σχηματισμός αποθεματικού υπέρ το άρτιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά Ευρώ δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (13.625.000) με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και τιμή διάθεσης τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20) εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (29.975.000) καθώς και την τροποποίηση του Άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..


Θέμα: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη πολιτική προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2014.


Θέμα: Συμφωνητικό μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Έργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Έργο : «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης» του οποίου οι βασικοί όροι θα είναι αυτοί που αναφέρονται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 57/19.3.2013 της ΔΕΗ Α.Ε. και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων να υπογράψει το ανωτέρω συμφωνητικό.


Θέμα: Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου.
Στη Σύμβαση – Πλαίσιο υπάρχουν προβλέψεις για τις επιμέρους φάσεις του Έργου, που θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους Συμβάσεων.


Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2013 και 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2014.
                                                     ------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ