Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 27/30.09.2013

Δ.Σ. 27/30.09.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/30.9.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001 για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης από την Εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».
Επανέναρξη μεταλλευτικών εργασιών και παραδόσεων λιγνίτη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση όρων καθώς και την προσθήκη νέων στη Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, με την Εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», που αφορά την προμήθεια λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης.


Θέμα: Πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ περιόδου 2013 – 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρακτική άσκηση στη ΔΕΗ Α.Ε. για εννέα μήνες, από 1.10.2013 μέχρι 30.6.2014, 50 πρωτοετών μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.


Θέμα: Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απευθείας εκμίσθωση στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 126 ακινήτων τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα (κτίρια γραφείων, αποθηκών, συνεργείων, οικόπεδα κ.λ.π.), έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.000.000 Ευρώ.
                                                      -------------------------------------

Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο (Β’ Φάση - Στάδιο Ι) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο : «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων και Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής Με ΣΔΙΤ».Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ, με τη μορφή Ένωσης Προσώπων «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΔΕΗ», στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού (Ανταγωνιστικός Διάλογος) του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής.---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ