Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 25/10.09.2013

Δ.Σ. 25/10.09.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/10.9.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11135251 για την εκτέλεση του Έργου : «Αναβάθμιση Λέβητα Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».
- Διενέργεια Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία».
- Τεύχη της πιο πάνω Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» για την εκτέλεση του Έργου : «Αναβάθμιση Λέβητα Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα» και τις αποκλίσεις – έναντι των προβλεπομένων στα Κατευθυντήρια Τεύχη – εμπορικών όρων της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ – 11135251.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΛΚΔΜ – 5306306/2010 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 33,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». Επιστροφή κρατήσεων καλής εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή στην Ανάδοχο εταιρεία του Έργου της Σύμβασης αριθ. ΔΛΚΔΜ – 5306306/2010, «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ», ποσού ύψους 465.000 Ευρώ από το συνολικό ποσό των 930.000 Ευρώ που έχει παρακρατηθεί μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2013, για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 3% με προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής.


Θέμα: Αποδοχές Εποχικού Προσωπικού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον καθορισμό των αποδοχών του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Εταιρείας, υπέρ του νομοθετικά καθορισθέντος κατώτατου μισθού, αναλόγως των τυπικών του προσόντων και του αντικειμένου της εργασίας του.


Θέμα: Λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών Σταθμών Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας, με κάλυψη του κόστους από την Επιχείρηση έως 450 Ευρώ μηνιαίως, ανά παιδί, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2013 έως 31.7.2014 με τους έως τώρα όρους και προϋποθέσεις.
                                                         ---------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ