Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/29.08.2013

Δ.Σ. 24/29.08.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/29.8.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση της προς δημοσίευση εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2013 – 30.6.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνει :
- Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2013 – 30.6.2013, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
    - Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
    - Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
    - Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
    - Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
    - Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
    - Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο
       τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της 
       Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της
       εν λόγω περιόδου.


Θέμα: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή των Γραμμών Μεταφοράς 150 KV :
- Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)/ΙΙ».
- Παραλλαγή της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε για τα εξής:
α) την απαλλοτρίωση έκτασης 4.125 τ.μ. για 34 βάσεις πύργων και τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 13.756,37 μ. και πλάτους 40 μ. για την κατασκευή της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)/ΙΙ» και
β) την απαλλοτρίωση έκτασης 3.636 τ.μ. για 29 βάσεις πύργων και τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 9.299,48 μ. και πλάτους μεταβλητού από 40 μ. έως 79,67 μ. για την κατασκευή της παραλλαγής της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)».


Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές – εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας 235,5 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, από Ιανουάριο 2013 έως και Ιούλιο 2013.
                                                    ---------------------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ