Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 22/30.07.2013

Δ.Σ. 22/30.07.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/30.7.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5085021/5.7.2007 και Συμπληρώματα αυτής για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), ισχύος 5,5 KW έκαστο, στον ΑΣΠ Μήλου.
Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε να καταβληθεί στον Ανάδοχο του Έργου της Σύμβασης αριθ. 5085021/5.7.2007 και των Συμπληρωμάτων Νο 1, 2 και 3 αυτής, Οίκο BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (BWSC), το ποσόν των 200.000 Ευρώ, ως αποζημίωση έναντι των απαιτήσεών του, στα πλαίσια του Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο μερών.

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2013.302/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,062 χ 106 τον. λιγνίτη και 1,1 χ 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου για το έτος 2013».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,062 χ 106 τον. λιγνίτη και 1,1 χ 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου για το έτος 2013», στην εταιρεία «ΙΜΕ ΒΕΡΜΙΟ».

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ – 2388Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10.000.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΛΚΜ-2338 Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10.000.000 M3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 10.277.750 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5336301/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 16,8 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα δάπεδα του εκσκαφέα Ε2 και τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5336301/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 16,8 x 106 M³ στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα δάπεδα του εκσκαφέα Ε2 και τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336301/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 15.898.878 Ευρώ.
Επίσης ενέκρινε όπως η δυνατότητα επαύξησης κατά 30% του συμβατικού προϋπολογισμού που προβλέπεται στα Τεύχη της Διακήρυξης αριθ. 5336301/2013 μειωθεί σε 15%.

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (43.600.000 Ευρώ) και τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 43.600.000 Ευρώ και την τροποποίηση του Άρθρου 5, παρ.1 του Καταστατικού της.

Θέμα: Προσαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος σε θέματα της κατηγορίας των Ευάλωτων Πελατών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος στα θέματα των Ευάλωτων Πελατών, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ με αριθ. Δ5 – ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 (ΦΕΚ Β΄1521/21.6.2013).

                                                                       ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ