Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 21/17.07.2013

Δ.Σ. 21/17.07.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/17.7.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621119/15.10.2012 για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Κινδύνου (ETRM).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. 621119/15.10.2012 και την ανάθεση της προμήθειας του Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου (ETRM) στον Οίκο IBM Ελλάς ΑΕ έναντι συνολικού τιμήματος 4.814.932,13 Ευρώ που αναλύεται σε, προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού 2.182.914,84 Ευρώ, Υπηρεσίες 1.914.000 Ευρώ και Συντήρηση 718.017,29 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά και τις σχετικές επιστολές του Οίκου.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200203/24.4.2012 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου KOMATSU.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-200203/24.4.2012 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου KOMATSU, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 13.500.000 Ευρώ, στον Οίκο ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ, που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202105/27.1.2012 για την προμήθεια ρουλμάν διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων, Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και επανάληψή του με νέες επικαιροποιημένες ποσότητες ρουλμάν.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του ανοικτού διεθνή Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202105/27.1.2012 για την προμήθεια ρουλμάν διαφόρων τύπων, προϋπολογισμένης αξίας 7.679.732,66 Ευρώ, λόγω διαφοροποίησης των αναγκών των Ορυχείων και μη ικανοποιητικού αποτελέσματος συνεπεία ανεπαρκούς ανταγωνισμού και την επανάληψη του με επικαιροποιημένες τις ποσότητες ρουλμάν, σύμφωνα με τα τρέχοντα διαθέσιμα αποθέματά τους.

Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πλάνο Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του έτους 2013 των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

Θέμα: Πλάνο Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων για το έτος 2013 και διενέργεια ελέγχων στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πλάνο Ελέγχου του 2013
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου των Πληροφοριακών Συστημάτων και την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών στην εταιρεία Price Waterhouse Coopers (PWC), για την εκπαίδευση των Ελεγκτών της ΔΕΕ με την από κοινού διενέργεια ελέγχων με την PWC στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2013, συνολικού ποσού 103.936 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα: Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 267/24.11.2010.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, στη θέση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Αντωνίου, κατά μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 267/24.11.2010, του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Ταυρή για την εποπτεία, από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Αλεξάκη της λειτουργίας του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και την υποβολή ετήσιας έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 237/22.12.2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, στη θέση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Αντωνίου, κατά μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 237/22.12.2011, του κ. Κων/νου Ζωντανού, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στις υποχρεώσεις της οποίας προστίθεται και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Εταιρείας.

Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 24/30.1.2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, στη θέση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Αντωνίου, κατά μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 24/30.1.2013, του κ. Νικόλαου Βερνίκου, ως αναπληρωματικό Μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από λήψεως της παρούσας Απόφασης και έως τις 31.12.2014.

Θέμα: Αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2013.
Στρατηγική – Εγκριτικά Όρια – Διαδικασίες.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 40/30.1.2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση, κατά μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 40/30.1.2013, Επιτροπής αποτελούμενης από τους κ., Παναγ. Αλεξάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παντελή Καραλευθέρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Κων. Θέο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με έργο:

- Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον αφορά:

- Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών.

- Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

- Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. 


                                                        --------------- . ----------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ