Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 2/10.01.2013

Δ.Σ. 2/10.01.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/10.1.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μπάντα (σταθερή ισχύς όλο το 24-ωρο) από 7 αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, συνολικής ποσότητας 2.321,4 GWh κατά μέγιστο, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 – 31.12.2013, και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τους. 

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Γεωργίου του Θεοδώρου (Α.Μ.Π. : 73679).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, του μισθωτού ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Γεωργίου του Θεοδώρου (Α.Μ.Π. 73679) για ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι, από 4.11.2011 έως και 3.12.2011 (30 ημέρες) και από 1.3.2012 έως και 29.4.2012 (60 ημέρες).

Θέμα: Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611214/16.11.2012 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για το έτος 2013 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής:

- Για τις ανάγκες σε Diesel του ΑΗΣ Χανίων στον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΐΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..

- Για τις ανάγκες σε Diesel και βενζίνες των λοιπών Μονάδων της Επιχείρησης στον Οίκο ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

Θέμα: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών σταθμών της ΔΠΑΝ (μέσω ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου), ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ΑΗΣ Ρόδου, για το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611213/16.11.2012 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου για το έτος 2013 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής:

- Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών
στον Οίκο TRAFIGURA PTE LTD.

- Για τις ανάγκες των ΑΗΣ, Λινοπεραμάτων, Ρόδου και
Αθερινόλακκου στον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΐΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200204/9.5.2012 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών κινητήρων κατασκευής του Οίκου CUMMINS.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-200204/9.5.2012 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών κινητήρων κατασκευής του Οίκου CUMMINS, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.200.000 Ευρώ, στον Οίκο ERGOTRAK A.E., που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5326302/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 20,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του αντικειμένου του έργου του Διαγωνισμού αριθ. 5326302/2012 κατά ποσοστό 10% και ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 x 106 Μ3 στ. σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326302/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 19.260.000 Ευρώ.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5257328/2005 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 20 Χ 106 (+ 25%) m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Πεδίο Κλειδιού ΔΕΗ».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Φιλικού Διακανονισμού της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, της σύμβασης αριθ. 5257328/2005, ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ που τέθηκαν για επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις και αφορούσαν το έργο «Διακίνηση 20 Χ 106 (+ 25%) m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Πεδίο Κλειδιού ΔΕΗ».

Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 401.545,53 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης.
Καταβολή ποσού «έναντι» στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σταδιακή καταβολή προς το σύνολο των νόμιμων ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών κτηρίων –αποθηκών που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, ποσού ίσου προς το 60% της εκτιμηθείσας δαπάνης αποζημίωσης , σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή της Επιχείρησης, στο πλαίσιο των εργασιών που αφορούν στην απαλλοτρίωση ΟΝΠ9 και θα περιλαμβάνει το σύνολο των επικειμένων στοιχείων κάθε μιας ιδιοκτησίας.

Επίσης ενέκρινε όπως, οι αποζημιώσεις που θα υπολογιστούν καταβληθούν με υπογραφή προσυμφώνων, για τα οποία έδωσε εντολή στη ΔΝΥ να μεριμνήσει για τη σύνταξη και υπογραφή τους και τα οποία θα συνοδεύονται από οτιδήποτε ήθελε απαιτηθεί από νομικής πλευράς, για την εξασφάλιση της Επιχείρησης. Η συνολική αποζημίωση των δικαιούχων θα γίνει μετά την έκδοση απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και θα καταβληθεί προς τους δικαιούχους το ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ήδη ληφθέντος ποσού.

Θέμα: Ανάθεση της αποστολής λογαριασμών ρεύματος, για το έτος 2013 και διερεύνηση των προοπτικών ανάθεσης ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στον Οργανισμό ΕΛΤΑ Α.Ε. των υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης των λογαριασμών ρεύματος της Επιχείρησης για το έτος 2013.
Επιπρόσθετα ενέκρινε τη δρομολόγηση Διαγωνιστικής Διαδικασίας για επιλογή Οικονομικού/ων Φορέα/ων παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ρεύματος μετά το έτος 2013.

Θέμα: Ανανέωση της θητείας, ως Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου, της κας Ουρ. Αικατερινάρη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της τριετούς θητείας της κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών.

Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στους Διαγωνισμούς Απορριμμάτων του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Επιχείρησης στους Διαγωνισμούς του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τα Έργα που αφορούν στις Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων του Νομού Αττικής. 

                                                            ---------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ