Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/10.07.2013

Δ.Σ. 20/10.07.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/10.7.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
          - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, μετά την εκλογή, με τριετή θητεία, δηλαδή από τις 29.6.2013 έως τις 29.6.2016, πέντε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 9, παράγρ. 2, περ. α’ του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη (Καθολική) Γενική Συνέλευση του Μετόχου – πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας - της 29.6.2013, ήτοι, των κ.κ., Ουρανίας Αικατερινάρη, Χαρίλαου Βασιλογεώργη, Νικόλαου Βερνίκου, Κωνσταντίνου Δόλογλου και Κωνσταντίνου Ζωντανού.

2. Την επανεκλογή ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου και τον ορισμό του, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

4. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Ταυρή, ως Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

5. Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :


5.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.


5.2. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


5.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 29.6.2016.


5.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.


5.5. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


5.6. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


5.7. Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


5.8. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

5.9. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.


5.10. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


5.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.
                                                    -------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ