Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 16/17.06.2013

Δ.Σ. 16/17.06.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16ης/17.6.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα :
Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ 11 52 131, για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ – Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων».
Διεύρυνση αντικειμένου και παράταση εργασιών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεύρυνση του αντικειμένου της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ 11 52 131, για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ – Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων» και την παράταση του χρονικού διαστήματος των εργασιών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, προκειμένου αυτή, να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό Πρακτικό.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΕΘ – 1501281 για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 30 MW, με καύσιμο Diesel, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής της Κρήτης.
Τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης για κάλυψη αναγκών Λέσβου, Ρόδου, Μυκόνου και Αλοννήσου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετεγκατάσταση του συνόλου των μισθωμένων Η/Ζ με τη σύμβαση αριθ. ΔΕΘ – 1501281/5.6.2012, βάσει των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων του ΔΕΔΔΗΕ για την αναμενόμενη εξέλιξη των αιχμών ισχύος και εφεδρείας κατά τη θερινή περίοδο του 2013 των Δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Συγκεκριμένα:

- Επικύρωσε τη μετεγκατάσταση στον ΑΣΠ Λέσβου Η/Ζ ισχύος 10 MW από το καλοκαίρι του 2012 για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, καθώς και την τρίμηνη μίσθωσή τους κατά τη χειμερινή περίοδο 2012 – 2013, επίσης για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών.

- Ενέκρινε τη μετεγκατάσταση Η/Ζ ισχύος 11 MW στη Ρόδο και 4 MW στη Μύκονο.

- Ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ, ενέκρινε τη διάθεση Η/Ζ ισχύος 5 MW προς εγκατάσταση στην Αλόννησο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία εφεδρεία στην ηλεκτροδότηση των Βορείων Σποράδων κατά τις ώρες της θερινής αιχμής και η επάρκεια ισχύος σε περίπτωση τυχόν απώλειας ενός υποβρυχίου διασυνδετικού καλωδίου ΜΤ μεταξύ Πηλίου – Σκιάθου.


Θέμα : Ίδρυση 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία παρέχοντας έγκριση για την έναρξη διαδικασίας ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη.


Θέμα : Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την κα Ουρ. Αικατερινάρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 25.6.2013 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως και 31.12.2012.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού 135.641,38 Ευρώ που προήλθε από την αναπροσαρμογή παγίων βάσει του Ν. 2065/92.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.


Θέμα : Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπεύθυνο Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων, κ. Μιχ. Μπρούστη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 26.6.2013 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.


Θέμα : Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. για τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου σε τμήμα του αρχαιολογικού χώρου «Ανάργυροι ΧΙΙΙα» και την ολοκλήρωση του ανασκαφικού έργου σε τμήμα του αρχαιολογικού χώρου «Ανάργυροι ΙΧ» του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ποσού έως 8.064.077 Ευρώ για τη διενέργεια ανασκαφικών εργασιών εντός του έτους 2013, για τη διάσωση και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν στις θέσεις «Ανάργυροι ΙΧ» και «Ανάργυροι ΧΙΙΙα» του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου. 

                                                 ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ