Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14/30.05.2013

Δ.Σ. 14/30.05.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14ης/30.5.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: - Εκλογή Εκπροσώπων των Εργαζομένων ως Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 24 και 25 Απριλίου 2013, των κ., Παντελή Καραλευθέρη και Νικόλαου Φωτόπουλου, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Εκπροσώπων των Εργαζομένων, των οποίων η θητεία αρχίζει από τις 27.5.2013, ημερομηνία γνωστοποίησης της εκλογής τους στη ΔΕΗ Α.Ε. και είναι τριετής, ήτοι, έως τις 27.5.2016.

2. Όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής :

2.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.

2.2. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 29.6.2013.

2.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.5. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.6. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.7. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.8. Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.9. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.10. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

2.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2012.412/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας : «Φόρτωση και Μεταφορά 800.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 550.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω Παροχής Υπηρεσίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της σύμβασης αριθ. 2012.412/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Φόρτωση και Μεταφορά 800.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 550.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα», έως 50% με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Θέμα: Παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χορήγηση σε αυτήν βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 5.000.000 Ευρώ με σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Την εξακολούθηση παροχής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χρήση ορίου πίστωσης από τον ανοιγέντα υπ’ αριθ. 974/186995-7 ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ με περιθώριο επιτοκίου 700 bps και κατά τα λοιπά τους ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθ. 9747093101/11.11.2011 σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και

2. Κάθε τυχόν επόμενη τροποποίηση του περιθωρίου επιτοκίου, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο αυτού που χρεώνεται η ΔΕΗ Α.Ε. για ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

Θέμα: Παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για το ποσό των 3.000.000 Ευρώ προς εξασφάλιση της υπ’ αριθμ. 31362/20.2.2008 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χρήση ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των 3 εκατ. Ευρώ, με περιθώριο επιτοκίου 5,25% πλέον Euribor 3μήνου προσαυξανόμενου κατά την εισφορά του Ν.128/75 και κατά τα λοιπά τους ισχύοντες όρους της υπ΄αριθ. 31362/20.2.2008 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και των σχετικών τροποποιήσεων.

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπεύθυνο Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων κ. Μιχ. Μπρούστη όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 19 Ιουνίου 2013 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Κατάργηση Κεφαλαίου Η’ περί Μεταβατικών Διατάξεων, άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. 


Θέμα: Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2013 – 31.3.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., για την περίοδο 1.1.2013 – 31.3.2013 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Επίσης ενέκρινε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

       
                                                                      ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ