Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/30.04.2013

Δ.Σ. 13/30.04.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/30.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Μεταφορά μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και ΑΗΣ Αλιβερίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.3.2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611217/15.1.2013 και ενέκρινε την ανάθεση της μεταφοράς ενδεικτικής ποσότητας 320.000 ΜΤ Μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και ΑΗΣ Αλιβερίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 31.3.2014, στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ V NE.Θέμα: Πλαίσιο πολιτικής προμηθειών υλικών και ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε την πολιτική συντηρήσεων και επισκευών των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης των Σταθμών Παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρενεργειακό Σύστημα, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας της Επιχείρησης, μέσω:
• των προμηθειών, στον κατάλληλο χρόνο, των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά υλικών και εξοπλισμού,
• της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων
• του περιορισμού του κόστους συντήρησης των Σταθμών Παραγωγής, με ταυτόχρονη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των εργασιών, της διαθεσιμότητας των μηχανών και της αξιόπιστης κάλυψης των ηλεκτρενεργειακών αναγκών των μη διασυνδεδεμένων με το Ηπειρωτικό Σύστημα νησιών.

Η ως άνω πολιτική κυρίως αφορά :

- τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/προσφέροντες πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ή προμηθευτές, πέραν των κριτηρίων προσωπικής κατάστασης.

- τις κατηγορίες μηχανών για τις οποίες επιβάλλεται η προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών και πιστοποιημένων, όπου απαιτείται (κρίσιμα), από ανεξάρτητους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου

2. Εξουσιοδότησε τους Γενικούς Διευθυντές Παραγωγής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών, όπως εγκρίνουν από κοινού κάθε απαιτούμενη πράξη για περαιτέρω εξειδίκευση και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής.


Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 11 και 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 11 και 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.


Θέμα: Μετονομασία του Επόπτη θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία του Επόπτη θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, σε Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις θυγατρικές εταιρείες Δικτύων, και τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του, με αποστολή την παρακολούθηση και το συντονισμό της συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με τις θυγατρικές εταιρείες Δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), εντός των εκάστοτε προβλεπομένων ορίων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5326303/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5326303/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326303/2012 και με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 7.650.000 Ευρώ.
                                                         ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ