Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/22.04.2013

Δ.Σ. 12/22.04.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/22.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. 5326304/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 18,0 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή του Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της Νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Μείωση του συμβατικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού του Έργου του Διαγωνισμού αριθ. 5326304/2012 κατά 920.000 Μ3 στ. και 985.490 Ευρώ, αντίστοιχα και ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «Διακίνηση 17,08 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή του Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της Νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326304/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 15.753.760 Ευρώ. Επίσης ενέκρινε τη δυνατότητα αύξησης του συμβατικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 15% αντί 30% που αναφέρεται στα Τεύχη της σχετικής Διακήρυξης.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5326307/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων και λιγνίτη από την περιοχή της ΟΔΠ3 του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5326307/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων και λιγνίτη από την περιοχή της ΟΔΠ3 του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326307/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 11.382.000 Ευρώ.
                                                       -----------------------
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5326306/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5326306/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326306/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 9.363.000 Ευρώ. Επίσης ενέκρινε τη δυνατότητα μείωσης του συμβατικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 40% αντί 20% που αναφέρεται στα Τεύχη της σχετικής Διακήρυξης.


---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5306311/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 31,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Χρονική παράταση πέρατος του πιο πάνω Έργου.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση πέρατος του Έργου: «Διακίνηση 31,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».


---------- . ----------


Θέμα: Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αρθ. Ζερβού.
Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της, για λογαριασμό της Εταιρείας, στο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γεώργιο Δαμάσκο.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γεώργ. Δαμάσκο για την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, της πιο πάνω Σύμβασης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό.

---------- . ----------

Θέμα: Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπανών για τη διενέργεια εκλογών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..

---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ