Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 11/28.03.2013

Δ.Σ 11/28.03.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/28.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2012 – 31.12.2012) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 01.01.2012 – 31.12.2012, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, για την περίοδο 01.01.2012 – 31.12.2012, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζει διακριτά και τις δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

Συγκεκριμένα:

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Όπως η διάθεση μερίσματος της χρήσεως 2012 καλυφθεί από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και σχετικό Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 


Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών ΔΕΗ Α.Ε..
Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/29.5.2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/29.5.2012, ορίζοντας ως Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό.


Θέμα: Επικαιροποίηση υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των νοικοκυριών
                                                      --------------------------------

Θέμα: Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.
Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 185/30.8.2012.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τις αρμοδιότητες ενός εκάστου εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, ως εξής:

- Για τον κ. Κωνσταντίνο Δόλογλου την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

- Για τον κ. Κωνσταντίνο Θέο την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών και των Ανεξάρτητων ΒΟΚ, ΔΔΕ και ΔΣΤΡ.

- Για την κα Ουρανία Αικατερινάρη την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων.
---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ