Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/13.3.2012

Δ.Σ. 9/13.3.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/13.3.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ της εταιρείας «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.» και της ΔΕΗ Α.Ε..
- Ενιαία οικονομική εκκαθάριση των εργολαβιών κατασκευής έργων Δικτύων Διανομής : «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του ανωτέρω Φιλικού Διακανονισμού, αποφάσισε τα εξής:
- Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υλικών των εργολαβιών συνολικού ύψους 1.016.608,83 Ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας μέχρι εξοφλήσεως.
- Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους 1.010.000 Ευρώ.
- Παρακράτηση του ποσού 603.769,19 Ευρώ που οφείλει συνολικά η ΔΕΗ Α.Ε. στην Εταιρεία.
- Επιστροφή στην Εταιρεία των υπολοίπων ανά χείρας ΔΕΗ Α.Ε. εγγυητικών επιστολών υλικών και καλής εκτέλεσης.


                                                        ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ