Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/12.3.2012

Δ.Σ. 8/12.3.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/12.3.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας καθώς και του Προϋπολογισμού Επενδύσεων και Αγορών Υλικών των ΒΕΜ, Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας καθώς και τον Προϋπολογισμό Επενδύσεων και Αγορών Υλικών των ΒΕΜ, Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2012.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ – 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου:
«ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».
- Ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής πριν τη σύναψη της Σύμβασης.
- Ρυθμίσεις για την κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κρίνοντας κατ’αρχήν θετικές τις έως τώρα εξελίξεις αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου της Πτολεμαΐδας 5, την υποβολή στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής του φακέλου με σχετικά του ανωτέρω Διαγωνισμού έγγραφα και τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.Θέμα: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:
1. Τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ), με αποστολή τη βελτίωση της λειτουργικότητας των Μονάδων της Επιχείρησης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών και επιτελικών υπηρεσιών και
2. Την τυπική κατάργηση του συνόλου των Κλιμακίων της εσωτερικής διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς (ΓΔ/Μ), καθώς και της Βασικής Επιχειρησιακής Μονάδας Μεταφοράς (ΒΕΜ Μεταφοράς), από 1η Φεβρουαρίου 2012.Θέμα: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – Ληξιπρόθεσμες οφειλές – Εναλλακτικές δυνατότητες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε τα εξής:
-Αποστολή εξώδικης δήλωσης - όχλησης υπερημερίας – πρόσκλησης με προθεσμία 20 ημερών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» προς τη ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε καταγγελία και θα ζητήσει την άρση εκπροσώπησης των μετρητών του πελάτη.
-Άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για, μεταξύ άλλων, συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.
-Άσκηση τακτικής αγωγής για διεκδίκηση των οφειλομένων προς τη ΔΕΗ ποσών.Θέμα: Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Ληξιπρόθεσμες οφειλές – Εναλλακτικές δυνατότητες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε τα εξής:
-Αποστολή εξώδικης δήλωσης - όχλησης υπερημερίας - πρόσκλησης με προθεσμία 20 ημερών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» προς τη ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε καταγγελία και θα ζητήσει την άρση εκπροσώπησης των μετρητών του πελάτη.
-Άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» για, μεταξύ άλλων, συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.
-Άσκηση τακτικής αγωγής για διεκδίκηση των οφειλομένων προς τη ΔΕΗ ποσών.


Θέμα: Οικονομική διευκόλυνση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποπληρωμή οφειλών λόγω παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οικονομική διευκόλυνση των εργαζομένων στην αποπληρωμή της οφειλής τους που θα προκύψει από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2011, με ισόποσες μηνιαίες δόσεις.


                                                          --------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ