Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 7/28.2.2012

Δ.Σ. 7/28.2.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης/28.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: - Ορισμός ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.     
           - Νέα σύνθεσή του. 
           - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό, ως «Μη Εκτελεστικού Μέλους», του νέου Ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένο ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Θωμόγλου, Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας, ο οποίος εξελέγη κατά την έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της 14.2.2012, μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κατσουλάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και τις 16.12.2012.

2. Όπως η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής :


- Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

- Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Θεόκλητος Λεωνίδας του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα: Πρόσκτηση με απευθείας αγορά κατόπιν διαπραγματεύσεων του συνόλου των ιδιοκτησιών της οικιστικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα και των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Ερμακιάς, Σπηλιάς και Πτελεώνα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκτηση με απευθείας αγορά:

1. Της οικιστικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα έκτασης 400.288,82 τ.μ με βάση τις τιμές αποζημίωσης που καθορίσθηκαν με την 70/2002 Απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας προσαυξημένες κατά 30 %.

2. Της κτηματικής περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Ερμακιάς, Σπηλιάς και Πτελεώνα του Δήμου Εορδαίας έκτασης 821.577,89 τ.μ με βάση τις τιμές αποζημίωσης που καθορίσθηκαν με την 309/2009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Στην εν λόγω περιοχή θα γίνει απόληψη λιγνίτη 3χ106 τόνων και θα δημιουργηθεί εξωτερική απόθεση άγονων υλικών προκειμένου το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.

Θέμα: Ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. 5316300/2011 για την εκτέλεση του Έργου: « Διακίνηση 6,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου» και του Διαγωνισμού αριθ. 5316301/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 20,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. 5316300/2011 για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 6,0 x 106 M3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου» και του Διαγωνισμού αριθ. 5316301/2011 για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 20,0 x 106 Μ3 στ. σκληρού-ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου», καθόσον το αποτέλεσμα των εν λόγω Διαγωνισμών δεν ήταν ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202006/10.12.2010 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων και γιρλαντών ραούλων ταινιοδρόμων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και του ΛΚΜ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-202006/10.12.2010 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων και γιρλαντών ραούλων ταινιοδρόμων για την κάλυψη αναγκών του ΛΚΔΜ, του ΛΚΜ και της ΔΜΑΟΡ και την ανάθεση της προμήθειας στους τρεις τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 29 είδη, συνολικής αξίας 11.000.640,20 Ευρώ, G.M.C A.B.E.E. 16 είδη, συνολικής αξίας 11.778.783,70 Ευρώ και ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ 19 είδη, συνολικής αξίας 4.735.522,20 Ευρώ, για παράδοση στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 27.514.946,10 Ευρώ.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316308/2011 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 31,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 31,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316308/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 26.102.903,62 Ευρώ . 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386309/2008, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Πρωτόκολλο Φιλικού Διακανονισμού επίλυσης διαφωνίας αναφορικά με την πιο πάνω Σύμβαση.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για επίλυση διαφωνίας σχετικά με την καταγγελία της Σύμβασης αριθ. 5386309/2008, που αφορά το Έργο: «Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» (Ανάδοχος εταιρεία : «ΤΕΚΑ Α.Ε.») και ανακάλεσε την σχετική απόφαση καταγγελίας με την προϋπόθεση παραίτησης του Αναδόχου από οποιαδήποτε απαίτηση σχετιζόμενη με τη Σύμβαση αριθ. 5386309/2008.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ-11115252 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».
Βασικές αρχές για την κατάρτιση των Τευχών της Διακήρυξης του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις βασικές αρχές για την κατάρτιση των Τευχών της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 11 5252 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».

Θέμα: Σύμβαση αριθ. SMH-1 (1258101) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Κύριου και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».
Τροποποίηση της διαδικασίας παραλαβής των εργασιών της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. SMH-1 (1258101) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Κύριου και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», με Ανάδοχο τον Όμιλο εταιρειών "ALSTOM Hydro España S.L. – ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε." τα εξής:

1. Την τροποποίηση των διαδικασιών Παραλαβής των Η/Μ εργασιών της πιο πάνω Σύμβασης, λόγω περιορισμένης δυνατότητας λειτουργίας των μονάδων για δοκιμές κατά τη θερινή μόνο περίοδο, με διατήρηση ταυτόχρονα αυξημένου ποσοστού εγγυήσεων.

2. Να μην προχωρήσει η ΔΕΗ Α.Ε. στη διεκδίκηση Ποινικών Ρητρών, λόγω μη λειτουργίας της Μονάδος ΙΙ κατά τη Θερινή Αρδευτική Περίοδο του έτους 2011, μετά τη δήλωση του Αναδόχου ότι αυτός παράλληλα παραιτείται από τη διεκδίκηση όλων των οικονομικών απαιτήσεών του έναντι της Επιχείρησης.

3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΥΗΠ κ. Ιωάν. Αργυράκη για την υπογραφή του σχετικού Συμπληρώματος.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 για την εκτέλεση του Έργου: «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», στη μειοδότρια εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 13.405.514,55 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απροβλέπτων ύψους 500.000 Ευρώ).

Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο δημόσιο διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος γεωθερμικού δυναμικού δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στις περιοχές της Λεκάνης Σπερχειού, Περ. Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάμου, Περ. Ενότητα Σερρών και Καβάλας, Σουσακίου, Περ. Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Κορινθίας και Ικαρίας, Περ. Ενότητας Ικαρίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ δυνάμει της με Α.Π. Δ9/Β/Φ465,466,467,468/20744/3792/07.09.2011 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού στις περιοχές της Λεκάνης Σπερχειού, Περ. Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάμου, Περ. Ενότητα Σερρών & Καβάλας, Σουσακίου, Περ. Ενοτήτων Δυτικής Αττικής & Κορινθίας και Ικαρίας, Περ. Ενότητας Ικαρίας.

Θέμα: Απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.») και Εισφορά του από τη ΔΕΗ Α.Ε. [εφεξής, «η Εταιρεία»] στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»] με βάση τους νόμους 2166/1993, 2190/1920 και 4001/2011, ως ισχύουν.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως ορίζεται στο άρθρο 123 παρ. 2 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»] σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, την έγκριση όλων των μέχρι τούδε ενεργειών που έχουν γίνει για την ως άνω απόσχιση και την αποδοχή της ανάληψης των 3.534.226 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της απορροφούσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστης που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 και εξής, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά Κλάδου.

Ενέκρινε επίσης:
1. Την από 31.12.2011 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

2. Την από 28.2.2012 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (AM ΣΟΕΛ 19271) της Εταιρείας Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ,

3. Την από 28.2.2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου, και

4. Το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) με ημερομηνία 28.2.2012 για την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»], στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών που θα χορηγηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εισφορά του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920.

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και ιδίως το άρθρο 123 αυτού, ως ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 44/28.2.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 29 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για: α) την απόσχιση, σύμφωνα με το άρθρο (123) του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.8.2011) και τις λοιπές του διατάξεις, ως ισχύουν, του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.») και εισφοράς του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»], β) την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. της με ημερομηνία 31.12.2011, γ) την έγκριση της από 28.2.2012 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κου Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (AM ΣΟΕΛ 19271) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου, μετά των παραρτημάτων της και δ) την έγκριση του από 28.2.2012 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του ως άνω Κλάδου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδότηση: α) Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. – ορισμός συμβολαιογράφου και β) προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24ης Μαρτίου 2012, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24ης Μαρτίου 2012, ημέρας Σαββάτου (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 26η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 9 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Απριλίου 2012, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr. 

                                             Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 

                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο» 

                                                  ---------. ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ