Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/9.2.2012

Δ.Σ. 5/9.2.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/9.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21035/16.3.2011 για τη σύναψη 3ετούς σύμβασης εκποίησης άχρηστων αγωγών δικτύων Cu.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21035/16.3.2011 για την εκποίηση 1.989.000 Kgr άχρηστων αγωγών δικτύων Cu, που αφορούν την εκτιμώμενη συγκέντρωση τριετίας στις Περιφερειακές Αποθήκες της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής, και την ανάθεση της εκποίησής τους, στις πλειοδότριες εταιρείες, ως εξής :

1. Οι αγωγοί δικτύων Cu των Περιφερειακών Αποθηκών Κηφισού, Χαλκίδας, Νήσων, Πατρών και Κορίνθου στην πλειοδότρια εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 11.583.900 Ευρώ.

2. Οι αγωγοί δικτύων Cu των Περιφερειακών Αποθηκών Βόλου και Θεσσαλονίκης (ΔΠΜ-Θ) στην πλειοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.033.692,39 Ευρώ. Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316306/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 27,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 27,0 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316306/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 24.421.200 Ευρώ .Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0, Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από τo Ορυχείο Κλειδιού» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316304/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 10.548.000 Ευρώ . 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316302/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,5, Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,5 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316302/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 9.355.000 Ευρώ . 


Θέμα: Πρόσθετη χρηματοδότηση Έργων Ανάπτυξης για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου του Νομού Ευβοίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε χορηγία προς το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανικολάου», για τέσσερα (4) χρόνια, αρχής γενομένης από το έτος 2011. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ – 11117101 για την ανάθεση του Έργου: «Αποξήλωση εννέα (9) υφιστάμενων Μετασχηματιστών Ανύψωσης Τάσης Μονάδων 66 KV/Μ.Τ. και ενός (1) Μετασχηματιστή Εσωτερικής Υπηρεσίας, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές στο εργοτάξιο και θέση σε λειτουργία εννέα (9) νέων Μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης Μονάδων 150 KV/Μ.Τ. και ενός (1) Μετασχηματιστή εσωτερικής Υπηρεσίας στον ΑΗΣ Σορωνής στη Νήσο Ρόδο».
- Διενέργεια Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία.
- Βασικές Αρχές Κατάρτισης των τευχών της Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια του ως άνω Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό τύπο, καθώς επίσης και τις Βασικές Αρχές κατάρτισης των τευχών της σχετικής Διακήρυξης. 


Θέμα: Μεταφορά ποσού 23.000 Ευρώ, από το ποσόν των 5.165.195 Ευρώ που έχει εγκριθεί για τις ανάγκες αρχαιολογικών ερευνών της Λ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ’ ΕΠΚΑ), στη 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (17η ΕΒΑ) για τις ανάγκες συμπληρωματικών εργασιών στο Καθολικό της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τορνικίου.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά ποσού 23.000 Ευρώ, από το ποσόν των 5.165.195 Ευρώ που έχει εγκριθεί με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 303/21.12.2010 για τις ανάγκες αρχαιολογικών ερευνών της Λ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ’ ΕΠΚΑ), στη 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, για κάλυψη συμπληρωματικών εργασιών στο κελί που κτίστηκε στον περίβολο του Καθολικού της Ι. Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου Τορνικίου στη νέα θέση που έχει μεταφερθεί, καθώς και για την τοποθέτηση παραπετάσματος προστασίας των εξωτερικών τοιχογραφιών της δυτικής πλευράς του μνημείου.

Επίσης εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Παραγωγής όπως εφεξής εγκρίνει τη μεταφορά, από το ποσόν των 5.165.195 € που έχει εγκριθεί για τις αρχαιολογικές έρευνες, των ποσών που τυχόν απαιτηθούν για τις ανάγκες αρχαιολογικών εργασιών που σχετίζονται με το ΥΗΕ Ιλαρίωνα, κατόπιν συνεννόησης με τη Λ’ ΕΠΚΑ και συνολικά έως το ποσόν που αντιστοιχεί στην εγκριτική δικαιοδοσία του. Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 35 202 για την εκτέλεση του Έργου: « ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV – Αναβάθμιση των υφισταμένων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις ίδιες Μονάδες».
- Ρυθμίσεις της πιο πάνω Σύμβασης.
- Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση εκατέρωθεν απαιτήσεων, ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού λόγω εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια της ως άνω Σύμβασης, καθώς επίσης ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με εκατέρωθεν απαιτήσεις, ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου, για το κλείσιμο της Σύμβασης.
Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Σύστημα εγγυήσεων Προέλευσης Η/Ε από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Παραγωγής με την ιδιότητα του Παραγωγού και το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας, με την ιδιότητα του Προμηθευτή, να εκπροσωπούν τη ΔΕΗ Α.Ε. ενώπιον των Φορέων Έκδοσης (ΦΕ) όσον αφορά τη συμμετοχή της στο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) Η/Ε από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Επίσης, εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, να διαχειρίζεται τις Εγγυήσεις Προέλευσης στη χονδρεμπορική αγορά Η/Ε και να εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή Παραγωγής τη μεταβίβαση των σχετικών ΕΠ στους επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους. Θέμα: - Δυνατότητα, για κάθε μία από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ και FULGOR ΑΕ, εναλλακτικής κατασκευής των καλωδίων και αγωγών του Πίνακα Προμηθευτών στο διαπιστευμένο εργοστάσιο της άλλης.
- Ένταξη στον Πίνακα Προμηθευτών καλωδίων και αγωγών της Διανομής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ με εναλλακτική τεχνική πρόταση για το υπόγειο καλώδιο Χ.Τ. 3Χ150mm2 Al.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :
1. Για για κάθε μία από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ και FULGOR AE τη δυνατότητα εναλλακτικής κατασκευής των καλωδίων και αγωγών του Πίνακα Προμηθευτών στο διαπιστευμένο εργοστάσιο της άλλης.
2. Την ένταξη στον Πίνακα Προμηθευτών καλωδίων & αγωγών της Διανομής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ με εναλλακτική κατασκευή του υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. 3Χ150 mm2 Al + 50 mm2 Cu με συνθετική μόνωση (είδος Β3).                                                       ---------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ