Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 39/11.12.2012

Δ.Σ. 39/11.12.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 39ης/11.12.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ – 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.».
Υπογραφή Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εντολή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό να υπογράψει με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.».


Θέμα: Υλοποίηση Φωτοβολταϊκού Έργου 50 MW στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού του Έργου: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ονομαστικής ισχύος 39MW και 11MW στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας» και την προκήρυξη διαγωνισμού για την Κατασκευή του πιο πάνω Έργου.


Θέμα: Παράταση της διάρκειας ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 2006021/14.9.2007 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών KOMATSU.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ’ αριθ. 2006021/14.9.2007, με τον Οίκο ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών KOMATSU, κατά οκτώ (8) μήνες, χωρίς επαύξηση του αρχικού εγκριθέντος συμβατικού τιμήματος, προκειμένου να απορροφηθεί πλήρως το συμβατικό αντικείμενο της υπόψη Συμφωνίας Πλαίσιο.


Θέμα: Χρονική παράταση του Έργου : «Διακίνηση 8 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων από το Ορυχείο Κλειδιού».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου: «Διακίνηση 8 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων από το Ορυχείο Κλειδιού» της Σύμβασης αριθ. 5316304/2011, με την εταιρεία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», χωρίς υπαιτιότητα του Εργολάβου, κατά ογδόντα (80) ημέρες με νέα ημερομηνία πέρατος του Έργου την 15.7.2013.


Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προώθηση αιτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία, για την έκδοση νομοθετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της μισθοδοσίας και της διακοπής απόσπασης του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στους Ασφαλιστικούς φορείς.


Θέμα: Λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών σταθμών Αμαρουσίου και Πτολεμαίδας με κάλυψη του κόστους από την Επιχείρηση έως 500 Ευρώ μηνιαίως, ανά παιδί, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.7.2013.




                                                    -------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ