Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 36/27.11.2012

Δ.Σ. 36/27.11.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 36ης/27.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2012 – 30.9.2012 της ΔΕΗ Α.Ε., σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., για την περίοδο 1.1.2012-30.9.2012 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 

Θέμα: Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Σύνταξη Μεταβατικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών SO2, ΝΟΧ και σωματιδίων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης της Επιχείρησης.

Περίληψη: το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΚΑ για την ένταξη των Μονάδων Ι-V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, ΙV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ και Ι του ΑΗΣ Μελίτης στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) της Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

Το ΜΕΣΜΕ παρέχει στις εντασσόμενες σε αυτό Μονάδες τη δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης των απαραίτητων περιβαντολλογικών επενδύσεων, την περίοδο από 1.1.2016 έως 30.6.2020, για τη μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης και τη συμμορφωσή τους, στο τέλος της περιόδου, με τα αυστηρά επίπεδα εκπομπών που απαιτεί η νέα νομοθεσία.

Θέμα: Εκμίσθωση στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, για χρονική διάρκεια 50 ετών, παραλίμνιας έκτασης 1.600 τ.μ. για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση, για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών, στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, παραλίμνιας έκτασης 1.600 τ.μ. της λίμνης ΥΗΣ Πολυφύτου, για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και την κατά παρέκκλιση δόμηση, έναντι ετήσιου μισθώματος εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ.

Θέμα: Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αποφάσισε όπως οι ελεγχόμενες, από τη ΔΕΕ, Μονάδες, μετά την παραλαβή του Τελικού Προσχεδίου της Έκθεσης Ελέγχου, ενημερώνουν εγγράφως εντός δέκα εργάσιμων ημερών τη ΔΕΕ με τα σχόλιά τους, αναφορικά με τα Ευρήματα της Έκθεσης Ελέγχου. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της ΔΕΕ, η Έκθεση Ελέγχου θα κοινοποιείται στη Διοίκηση και στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς τα σχόλια των ελεγχομένων.

Θέμα: Αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2013.
Εγγραφή της Επιχείρησης στα χρηματιστήρια ΕΕΧ και ICE.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2013 και την εγγραφή της Επιχείρησης στα χρηματιστήρια EEX και ICE για διενέργεια αγοραπωλησιών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5326301/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 30,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορείων Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του αντικειμένου του Έργου του Διαγωνισμού αριθ. 5326301/2012 κατά ποσοστό 20% και ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 24,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορείων Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ - ΙΝΤΕΡΚΑΤ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326301/2012 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 19.805.840 Ευρώ. 

                                                         --------- . ---------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ