Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 34/06.11.2012

Δ.Σ. 34/06.11.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 34ης/6.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. [«Εταιρείας»] της 30ης Νοεμβρίου 2012: α) την κατάργηση του άρθρου (8), την αναρίθμηση των άρθρων (9) έως (36) σε (8) έως (35), και την τροποποίηση των άρθρων (20), και (21) του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω προσαρμογής του Καταστατικού στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4, περίπτωση (β) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α’ 175/7.9.2012), που ψηφίστηκε και κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 του Συντάγματος, και θα τεθεί σε ισχύ με νόμο, που αναμένεται να δημοσιευθεί έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα αποφασίσει σχετικά, καθώς και β) την Κωδικοποίηση αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας. 


Θέμα: Πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα:
«Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :


«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 221/6.11.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25ης Νοεμβρίου 2012, ημέρας Κυριακής, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Νοεμβρίου 2012, ημέρας Κυριακής (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 27η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 27η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 6ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 7η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο» 


Θέμα: Πρόσκληση για σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας για την εκλογή δύο (2) Εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της ως Μελών στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησής της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :


«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1 και 2 τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και μετά από την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 222/6.11.12, καλούνται οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Ειδική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με θέμα Ημερησίας Διάταξης :

«Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της ως Μελών στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ειδικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ειδική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ειδική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ειδική Συνέλευση (ΕΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 7η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ειδικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση δια πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.
Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Ειδική Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’ μ.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 17ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρας Δευτέρας, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Ειδικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών συνελεύσεων) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 18η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο»Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200106/11.7.2011, για την προμήθεια εβδομήντα τεσσάρων (74) ειδικών φορτηγών οχημάτων 4χ4 πολλαπλών χρήσεων, για τις ανάγκες των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200106/11.7.2011, για την προμήθεια εβδομήντα τεσσάρων (74) ειδικών φορτηγών οχημάτων 4χ4 πολλαπλών χρήσεων μαζί με παρελκόμενα, συνολικής αξίας 9.604.715,80 Ευρώ στο μειοδότη Οίκο «LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Οίκου. 


Θέμα: Εισαγωγή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αγορά πράσινων Πιστοποιητικών (Certificati Verdi) του Ιταλικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας GME (IPEX) προς διενέργεια των απαιτούμενων συναλλαγών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αγορά Πράσινων Πιστοποιητικών του Ιταλικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας GME και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως εκπροσωπεί τη ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των Ιταλικών Αρχών και άλλων τρίτων μερών, σε ό,τι αφορά τα Πράσινα Πιστοποιητικά.


Θέμα: Σύσταση Eπιτροπής.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 15/17.1.2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου σύσταση Επιτροπής, τροποποιώντας τη συσταθείσα με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 15/17.1.2012, Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

- Αικατερινάρη Ουρανία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.,
- Βερνίκο Νικόλαο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Βασιλογεώργη Χαρίλαο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

- Αλεξάκη Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης των σχέσεων της Εταιρείας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε..».


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του πρώην μισθωτού ΝΙΚΟΥ Γεωργίου του Δημητρίου (Α.Μ.Π.: 69562).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, κατ’ οίκον, του πρώην μισθωτού ΝΙΚΟΥ Γεωργίου του Δημητρίου (Α.Μ.Π.: 69562), για διακόσιες εννέα (209) ημέρες, ήτοι, από 5.2.2012 έως 31.8.2012.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του πρώην μισθωτού ΜΟΥΤΑΚΗ Σταύρου του Ευθυμίου (Α.Μ.Π.: 79293).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, κατ’ οίκον, του πρώην μισθωτού ΜΟΥΤΑΚΗ Σταύρου του Ευθυμίου (Α.Μ.Π.: 79293), για είκοσι δύο (22) ημέρες, ήτοι, από 4.8.2011 έως 25.8.2011.


Θέμα: Διαγωνισμός Κοσόβου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματευτεί με την εταιρεία Sithe Global και να υπογράψει την τελική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την κοινή συμμετοχή στο διαγωνισμό του Κοσόβου.                                                      ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ