Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 32/16.10.2012

Δ.Σ. 32/16.10.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 32ης/16.10.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-1161701 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αλιβερίου – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος 416,95 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο».
Προμήθεια και Εγκατάσταση Πρόσθετου Εξοπλισμού – Τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου – Πρόσθετες Εργασίες – Νέες Ρυθμίσεις της Σύμβασης.
Έκδοση σχετικού Συμπληρώματος Νο 5.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Συμπλήρωμα Νο 5 της Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ-1161701. 

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του πρώην μισθωτού ΤΣΙΛΦΙΔΗ Θεόδωρου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 79364).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, του πρώην μισθωτού ΤΣΙΛΦΙΔΗ Θεόδωρου για τα κάτωθι χρονικά διαστήματα: Από 13.5.2011 έως 11.7.2011, από 12.7.2011 έως 10.8.2011, από 11.8.2011 έως 20.8.2011, από 21.8.2011 έως 19.9.2011, από 20.9.2011 έως 19.10.2011, από 20.10.2011 έως 18.11.2011, από 19.11.2011 έως 3.12.2011, από 4.12.2011 έως 18.12.2011, από 19.12.2011 έως 7.1.2012 και από 10.2.2012 έως 24.2.2012.

Θέμα: Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. σχολικής περιόδου 2012 – 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών Σταθμών Αμαρουσίου και Πτολεμαίδας με κάλυψη του κόστους από την Επιχείρηση έως 500 Ευρώ μηνιαίως, ανά παιδί, για τη νέα σχολική περίοδο και έως τις 31.12.2012.

Θέμα: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. και των Θυγατρικών εταιρειών της, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκ νέου ανάθεση σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - των Μελών του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών Εταιρειών της, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Θέμα: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων για το έτος 2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2013.

Θέμα: Εισαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών στις προμήθειες.
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες και Σύναψη – Διαχείριση Κεντρικών Συμβάσεων με Αποκεντρωμένη Υλοποίηση (Market Place).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως:

1. Εκδίδει με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών σχετικές οδηγίες με τις αναγκαίες εσωτερικές ρυθμίσεις προς άμεση χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, συμβατές σε κάθε περίπτωση με τις αρχές και τις διατάξεις του ΚΕΠΥ ΔΕΗ Α.Ε. για την επιλογή Αναδόχων – Προμηθευτών, τη σύναψη και τη διαχείριση συμβάσεων.

2. Εγκρίνει τις σχετικές με ηλεκτρονικές διαδικασίες Διακηρύξεις, ο ίδιος, εφόσον η διαδικασία διενεργείται από τα υπαγόμενα στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΒΟΚ ή από κοινού με τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή εφόσον η διαδικασία διενεργείται από άλλα ΒΟΚ.


                                                ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ