Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 27/11.09.2012

Δ.Σ. 27/11.09.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/11.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα:
Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11 11 5252 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».
Συμπλήρωμα Νο 3 της πιο πάνω Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Συμπλήρωμα Νο 3 της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 11 5252 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».Θέμα: Νέα Σύμβαση ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε. και το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκρισή τους.


Θέμα: Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το Δικαίωμα Προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την έγκριση του Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το Δικαίωμα Προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε..Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησής της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 196/11.9.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 4 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το Δικαίωμα Προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 29ης Σεπτεμβρίου 2012, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 29ης Σεπτεμβρίου 2012, ημέρας Σαββάτου (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 11ης Οκτωβρίου 2012, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 12η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001 για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης.
Ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την, σε συνέχεια της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 165/3.7.2012, καταβολή ποσού ύψους 2.100.000 Ευρώ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» προς τρίτους (εργαζόμενους, εργολάβους και προμηθευτές, ΙΚΑ και Εφορία). Η ανάκτηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. του ως άνω ποσού θα γίνει συμψηφιστικά με την παρακράτηση έως 2 Ευρώ/τόνο παραδιδόμενου λιγνίτη.

2. Την έγκριση αγοράς αγροτεμαχίων στο «Νότιο Γιουρούκι» μέγιστης συνολικής έκτασης 189,8 στρεμμάτων που βρίσκονται στην περιοχή «Νότιο Γιουρούκι» του Ορυχείου Αχλάδας.

3. Να ζητηθούν εμπράγματες εξασφαλίσεις από μετόχους της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» προς διασφάλιση των απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

4. Την επανενεργοποίηση της επιτροπής η οποία έχει συσταθεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 78/3.5.2011 και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της, ως επιτροπή υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την ομαλή τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης και τη διαχείριση των προβλημάτων στις συμβατικές σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.». 


                                                 ----------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ