Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 26/30.08.2012

Δ.Σ. 26/30.08.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 26ης/30.8.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση της προς δημοσίευση εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2012 – 30.6.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2012 – 30.6.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η οποία περιλαμβάνει:

• Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω
Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Επιπλέον ενέκρινε τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας της μισθωτής ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ του Δημοσθένη (Α.Μ.Π. 75047).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας της μισθωτής ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ του Δημοσθένη (Α.Μ.Π. 75047) για τριάντα τέσσερις (34) ημέρες συνολικά, ήτοι, για το χρονικό διάστημα από 21.2.2012 μέχρι και 24.2.2012 (4 ημέρες) και από 28.2.2012 έως και 28.3.2012 (30 ημέρες).Θέμα: Επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής των δανείων που χορηγούνται στο Προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 237/25.11.2003.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση των δόσεων των δανείων που χορηγεί στο προσωπικό της για όλες τις κατηγορίες αυτών κατά δώδεκα (12).Θέμα: Κατάργηση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου με αρμοδιότητα την εποπτεία των ΒΕΜ Μεταφοράς και Διανομής και του Διαχειριστή Δικτύου των Νησιών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου με αρμοδιότητα την εποπτεία των ΒΕΜ Μεταφοράς και Διανομής και του Διαχειριστή Δικτύου των Νησιών και συνακόλουθα τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων σε δύο (2), ως ακολούθως:

- Ένας (1) Αναπληρωτής ΔΝΣ, ο οποίος θα εποπτεύει τις Γενικές Διευθύνσεις, Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ/ΟΥ), Ανθρωπίνων Πόρων (ΓΔ/ΑΝΠ) και Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ).

- Ένας (1) Αναπληρωτής ΔΝΣ, ο οποίος θα εποπτεύει τις Γενικές Διευθύνσεις, Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ), Παραγωγής (ΓΔ/Π) και Εμπορίας (ΓΔ/Ε).Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621107/13.2.2012 για παροχή επικοινωνιακών Υπηρεσιών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. 621107/13.2.2012 και την ανάθεση της παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών στον Οίκο BOLD Ogilvy έναντι ετήσιου ενδεικτικού τιμήματος έως 3.000.000 Ευρώ, για δύο έτη και με βάση τους όρους της διακήρυξης και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ανωτέρω ποσού ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, κατόπιν συμπληρωματικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.Θέμα: Παραχώρηση εκτάσεων για αγροτική χρήση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Μερική τροποποίηση των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 284/11.12.2007 και 276/2.12.2010.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 284/11.12.2007 και 276/2.12.2010, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης για 99 έτη μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας σε ακτήμονες αγρότες και τη μείωση της συνολικής επιφάνειας αυτών από 5.000 στρέμματα στα 4.990 στρέμματα για εγκατάσταση Υποσταθμού. Θέμα: Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας Waste Syclo Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της θυγατρικής εταιρείας Waste Syclo Α.Ε. με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς στον τομέα της Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων. Επίσης αποφάσισε την περαιτέρω ανάπτυξη της θυγατρικής Waste Syclo Α.Ε. με την επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία «URBASER S.A.». Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5306319/2010 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 5,2 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών από το τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Υποκατάσταση του Αναδόχου του πιο πάνω Έργου, εταιρείας «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», από την εταιρεία «ERGONSAS ATEBE», για τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό της σύμβασης, ο οποίος θα προκύψει ως διαφορά του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου (5.127.200 Ευρώ) και του εκτελεσθέντος Έργου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου της σύμβασης αριθ. 5306319/2010 : «Διακίνηση 5,2 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών από το τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», εταιρείας «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εταιρεία «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», για τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό της σύμβασης σε εφαρμογή του άρθρου 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ, α/α 26 και τον ΚΕΠΥ, α/α 10.3.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3 για την εκτέλεση του Έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου. Μελέτη, Προμήθεια Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3 για την εκτέλεση του Έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου. Μελέτη, Προμήθεια Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», στο μειοδότη του Διαγωνισμού, “CONSORTIUM HYDROENGINEERING & ELECTROMEC”, έναντι συνολικού τιμήματος 13.876.095,86 Ευρώ. Θέμα: Συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς ενίσχυση του Συστήματος Παραγωγής Κύπρου, μέσω διάθεσης μισθωμένων φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 70 MW, λόγω πολύ μεγάλης καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.
Συμπλήρωμα Νο 4 της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α1 για τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με το Συμπλήρωμα Νο 3 της ίδιας σύμβασης το οποίο εκδόθηκε για τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο των μισθωμένων, στο πλαίσιο της υπόψη σύμβασης, φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 25,707 MW, εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδας IV).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Συμπλήρωμα Νο 4 της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α1 με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», για τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με το Συμπλήρωμα Νο 3 της υπόψη σύμβασης το οποίο αφορά τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο των μισθωμένων, στο πλαίσιο της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α1, φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 25,707 MW, εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα IV).Θέμα: Ανανέωση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Σταθμών (Λειτουργίας και Συντήρησης) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για τριάντα έξι (36) μήνες, με αναδρομική ισχύ από 1.7.2011 έως τις 30.6.2014, με ετήσιο συμβατικό τίμημα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός Ευρώ (2.623.941).
                                                  ------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ