Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/31.07.2012

Δ.Σ. 24/31.07.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/31.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».
Πρακτικό Φιλικού Διακανονισμού που αφορά απαιτήσεις του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης της αδειοδότησης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, για την ολοσχερή τακτοποίηση των απαιτήσεων του Αναδόχου, εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., λόγω καθυστέρησης της Αδειοδότησης του Έργου, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.1.2012, αποζημίωσή του και παράταση εγγύησης, ως προϊόν Φιλικού Διακανονισμού.Θέμα: Αξιοποίηση συγκροτήματος άλεσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας. Πενταετής εκμίσθωση. Διάθεση – πώληση προεπιλεγμένης ή μη τέφρας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του πλειοδοτικού Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ-1015 και ανέθεσε στην εταιρεία «ΕΝΕΤ Α.Ε.» τα εξής :

1. Την πενταετή μίσθωση του συγκροτήματος άλεσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας έναντι ετήσιου τιμήματος 240.000 Ευρώ, ήτοι, 1.200.000 Ευρώ στην πενταετία.
2. Την πώληση, κατ’ ελάχιστον, 120.000 τόνων/έτος προεπιλεγμένης τέφρας από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου έναντι 12 Ευρώ/tn, ήτοι, ετήσιου τιμήματος 1.440.000 Ευρώ και 7.200.000 Ευρώ στην πενταετία
3. Την πώληση, κατ’ ελάχιστον, 30.000 τόνων/έτος μη προεπιλεγμένης τέφρας από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου έναντι 4 Ευρώ/tn, ετήσιου τιμήματος 120.000 Ευρώ και 600.000 Ευρώ στην πενταετία.Θέμα: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα HSBC plc.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., προς εξασφάλιση της Τράπεζας HSBC Bank plc για το σύνολο του πιστωτικού ορίου της υπ΄ αριθμ. 3183/30.7.2010 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, όπως ισχύει.


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο πεδίο της γεωθερμίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το περιεχόμενο του σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την εξεύρεση και επιλογή στρατηγικού εταίρου στο πεδίο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία (RfI) και αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Την έγκριση του περιεχόμενου του σχεδίου RfI και

2. Την εξουσιοδότηση των κ.κ., Αρθούρου Ζερβού, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. και Ιωάννη Τσιπουρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για την οριστικοποίηση του σχεδίου RfI και δημοσίευση αυτού στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. – Τροποποίηση των όρων της Πρόσκλησης Κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών για την εύρεση και επιλογή μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της Πρόσκλησης Κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών (Request for Proposal ή RfP) για την εύρεση και επιλογή μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των σχεδίων Συμβατικών Κειμένων και αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Την τροποποίηση του RfP και των σχεδίων Συμβατικών Κειμένων, όπου απαιτείται, ιδίως ως προς τα κατωτέρω:

1.1. Διάκριση δύο σταδίων υποβολής προσφορών, όπου στο μεν πρώτο, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2012, θα τίθενται κριτήρια συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού (pass or fail), στο δε δεύτερο, με προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2012, οπότε και θα απαιτείται από τους προκριθέντες η κατάθεση των τελικών δεσμευτικών προσφορών τους, ήτοι, και δεσμευτικής πρότασης χρηματοδότησης και

1.2. Ενοποίηση των δύο έτερων υποχρεωτικών δράσεων, ήτοι, της κατασκευής και λειτουργίας ενός εργοστασίου παραγωγής Φ/Β Συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία και των λοιπών τεχνολογικών και ενεργειακών δράσεων στην περιοχή.

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για την τροποποίηση του RfP κατά τα ανωτέρω και τη θέση αυτού (του RfP) υπ’ όψη των προκριθέντων υποψήφιων μακροχρόνιων Στρατηγικών Εταίρων.

3. Την υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. προκειμένου να εγκριθεί η οριστικοποίηση των Συμβατικών Κειμένων, σύμφωνα με το σημείο 5 της υπ’ αριθμ. 177/8.09.2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ Α.Ε. Θέμα: Ψήφισμα ΔΕΗ Α.Ε. για το θάνατο του Γεωργίου Γκρος, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με το θάνατο του Γεωργίου Γκρος, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης το εξής ψήφισμα :


«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 31.7.2012 αναφορικά με το θάνατο του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΡΟΣ

Ψ η φ ί ζ ε ι

1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της ΔΕΗ Α.Ε. στην οικογένειά του.

2. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε δύο ημερήσιες Αθηναϊκές Εφημερίδες.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος » Θέμα: Κατάργηση του Κλάδου Διανομής (ΓΔ/Δ και ΔΔΝ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Διανομής και την ανάληψη, σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, των σχετικών δραστηριοτήτων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποφάσισε την τυπική κατάργηση των οργανωτικών δομών της μητρικής εταιρείας που ασκούσαν τις εν λόγω δραστηριότητες. Θέμα: Παράταση ισχύος και επαύξηση της σύμβασης αριθ. ΔΕΕ 734 – 19.4.2011, για τον Οργανωτικό και Λειτουργικό Ανασχεδιασμό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος κατά 23 ημερολογιακές εβδομάδες της σύμβασης αριθ. ΔΕΕ 734/19.4.2011 με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) που αφορά τον Οργανωτικό και Λειτουργικό Ανασχεδιασμό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) της Επιχείρησης και την επαύξηση του αντικειμένου της κατά 128.064 Ευρώ για την από κοινού διενέργεια ελέγχων των Ελεγκτών της ΔΕΕ και της εταιρείας PwC.Θέμα: Παράταση ισχύος της εξουσιοδότησης των Γενικών Διευθυντών Παραγωγής και Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. για την καταχώριση των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στο Μητρώο ΑΔΙ και τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση των Γενικών Διευθυντών, Παραγωγής και Εμπορίας, όπως εκπροσωπούν τη ΔΕΗ Α.Ε. με την ιδιότητα του Παραγωγού και του Προμηθευτή, αντίστοιχα, όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, για το Έτος Αξιοπιστίας (Οκτώβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2013) και για τα επόμενα τέσσερα Έτη Αξιοπιστίας, κατ’ ελάχιστο. 


          
                                                   -----------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.