Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 23/03.07.2012

Δ.Σ. 23/03.07.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης/3.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας WASTE SYCLO.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθ. Ζερβό να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία URBASER S.A. ώστε να διασφαλίζονται οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας WASTE SYCLO σε ότι αφορά τη δράση της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, της επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υδατικών αποβλήτων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.10.2011 έως 31.5.2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011, για πρόσθετες αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ποσότητας 182,6 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας κατά τη χρονική περίοδο από Οκτώβριο του έτους 2011 έως και Μάïο του έτους 2012.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5316310/2011 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 13,5 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 13,5 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5316310/2011 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 21.387.000 Ευρώ .Θέμα: Προδικαστικές προσφυγές για :

1. Την ακύρωση:
α. Της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ματαιώθηκε ο Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ – 151 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με μετατροπείς συχνότητας για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και των Ορυχείων Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» και εγκρίθηκε προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

β. Κάθε άλλης σχετικής πράξης επακόλουθης αυτής.

2. Την ακύρωση:
α. Της προκήρυξης του νέου Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΑΟΡ – 156 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών με μετατροπείς συχνότητας για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».

β. Κάθε άλλης πράξης επακόλουθης της Προκήρυξης του ως άνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε τις Προδικαστικές Προσφυγές της Εταιρείας ΑΒΒ Α.Ε., που επιδόθηκαν στην Επιχείρηση στις 14.5.2012 και 8.6.2012, καθόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι των παραπάνω Προσφυγών είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της ΔΜΑΟΡ να αποστείλει στην Προσφεύγουσα εταιρεία απάντηση επί των δύο (2) Προσφυγών της, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην αντίστοιχη εισήγηση της Υπηρεσίας.Θέμα : Τροφοδοσία ΑΗΣ Μελίτης – Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

α. την αδήριτη ανάγκη να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ομαλή λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης, του πλέον σύγχρονου και ανταγωνιστικού Λιγνιτικού Σταθμού της ΔΕΗ Α.Ε.,

β. τις οικονομικές επιπτώσεις και τις αβεβαιότητες που παρουσιάζει κάθε άλλη εναλλακτική μεσομακροπρόθεσμη επιλογή τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης με καύσιμο,

γ. τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την αδυναμία ομαλής λειτουργίας της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» τόσο σε σχέση με τη λειτουργία του Σταθμού όσο και με την τοπική κοινωνία,

δ. την ανάγκη μη απαξίωσης του Σταθμού του ΑΗΣ Μελίτης που συνιστά μια επένδυση μεγάλου ύψους και στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ Α.Ε.,

ε. την ανακοίνωση αριθ. ΓΔ/ΟΡ/1650/2.7.2012,

στ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του,

                                               A π ο φ ά σ ι σ ε


1. Την αγορά αγροτεμαχίων στη θέση «Γιουρούκι», περιοχή Κάμπου, της πρώην Κοινότητας Αχλάδας του Νομού Φλώρινας, με τιμή αγοράς αυτή που έχει συμφωνηθεί με τους ιδιοκτήτες τους (Μέσο Όρο 4.000 Ευρώ το στρέμμα για τα ποτιστικά και 2.000 Ευρώ το στρέμμα για τα ξερικά), που, σε συνδυασμό με ήδη μισθωμένες αντίστοιχες ιδιοκτησίες από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ή και παραχωρηθείσες Δημοτικές εκτάσεις, είναι απαραίτητες για την άμεση συνέχιση της εξορυκτικής δραστηριότητας του Ορυχείου.

2. Την αποδέσμευση παρακρατημένων ποσών για ποσότητες λιγνίτη που ήδη έχουν παραδοθεί από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» καθώς και τη σταδιακή ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ποσού ύψους μέχρι 2.600.000 Ευρώ μέσω της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τρίτους (εργαζόμενους, εργολάβους και προμηθευτές, ΙΚΑ και Εφορία), συναρτώμενης με τα εξής:

- Τον αποχαρακτηρισμό και παραχώρηση προς εκμετάλλευση του εφαπτόμενου στην εκσκαφή του Ορυχείου υφιστάμενου αγροτικού δρόμου.

- Την απόκτηση κατά κυριότητα ή κατά χρήση των αναγκαίων για την εξόρυξη λιγνίτη νέων εδαφών.

- Την επανέναρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

3. Η ανάκτηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των ως άνω ποσών θα γίνει συμψηφιστικά έως το έτος 2015 με την παρακράτηση έως 2,00 Ευρώ ανά τόνο παραδιδόμενου λιγνίτη, ανάλογα με τον όγκο της μηνιαίας παραγωγής της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

4. Την ενάσκηση του συμβατικού δικαιώματος της υποκατάστασης στην περίπτωση κατά την οποία για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της ΔΕΗ Α.Ε. δεν καταστεί δυνατή η υλοποίηση των ανωτέρω.                                               -------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ