Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/12.06.2012

Δ.Σ. 20/12.06.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/12.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Παροχή της υπηρεσίας (Σύμβαση ΛΚΔΜ αριθ. 2011.400/ΛΚΔΜ) : «Μεταφορά 2,75 x 106 τόνων λιγνίτη και 0,9 x 106 τόνων τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, για το έτος 2012».
Ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας (Σύμβαση ΛΚΔΜ αριθ. 2011.400/ΛΚΔΜ) : «Μεταφορά 2,75 x 106 τόνων λιγνίτη και 0,9 x 106 τόνων τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, για το έτος 2012», στην εταιρεία ΙΜΕ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ, έναντι συνολικού τιμήματος 6.735.000 Ευρώ.Θέμα: Δεσμεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά στο εμπορικό έργο μεταφοράς υγρών καυσίμων μέσω της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προς τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης στην περιοχή του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω της προσβολής της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης από την ανάπτυξη των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δεσμεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά στο εμπορικό έργο μεταφοράς υγρών καυσίμων μέσω της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης στην περιοχή του λεκανοπεδίου Πτολεμαϊδας - Κοζάνης, λόγω της προσβολής της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαϊδας – Κοζάνης από την ανάπτυξη των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.. Θέμα: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προς την τράπεζα HSBC Bank plc.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την τράπεζα HSBC Bank plc υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για το σύνολο του πιστωτικού ορίου της υπ΄ αριθμ 3183/30.7.2010 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, όπως ισχύει. Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ουρ. Αικατερινάρη και σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Θέο, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 22 Ιουνίου 2012 και να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011

2. απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό

3. εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012

4. προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012

5. έγκριση των Συμβάσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου

6. ανακοινώσεις και άλλα θέματαΘέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Θέο και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθ. Ζερβό, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η οποία θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου 2012 και να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Αναθεωρημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών.


1.2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011.


1.3. Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.


1.4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Ενημέρωση των μετόχων για την προβλεπόμενη εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών κατά το 2012.
                                                 ----------------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ