Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 17/29.5.2012

Δ.Σ. 17/29.5.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/29.5.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2012 – 31.3.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., για την περίοδο 1.1.2012 - 31.3.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.),

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. Θέμα : Χρηματοδότηση Έργων Ανάπτυξης για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον τελικό πίνακα έργων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στα πλαίσια της ήδη εγκεκριμένης Χρηματοδότησής τους από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε τροποποίηση του αρχικού. 


Θέμα : ΥΗΕ Πολυφύτου (πρώην «Β. Καρδαμάκη»).
Μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο έκτασης 256.068 τ.μ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. που προσκτήθηκε με απαλλοτρίωση.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή του Ν. 2941/2001, ενέκρινε τη μεταβίβαση κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο των εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 256.068 τ.μ. οι οποίες παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., ως προϊόν απαλλοτρίωσης, η οποία έγινε με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 12017/4.3.1972 (ΦΕΚ 63Δ/15.3.1972), όπως αυτή ανακλήθηκε μερικά από την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 1931/228 (ΦΕΚ 220Δ/10.5.1978), για τις ανάγκες κατασκευής των προσβάσεων προς τη νέα Γέφυρα Σερβίων. Οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται λεπτομερώς στο υπ’αριθ. 0818-ΣΜΕΛ-006-002 συγκεντρωτικό Κτηματολογικό Διάγραμμα, κλίμακας 1:7.500, καθώς και στα λεπτομερή Κτηματολογικά Διαγράμματα, κλίμακας 1:2.000, με αριθμό 664-18-72/3η Αναθ./Γενάρης 2012 (φύλλα 8), τα οποία συντάχθηκαν από τη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) της ΔΕΗ Α.Ε..

Επίσης εξουσιοδότησε το Δ/ντή της ΔΥΗΠ, και σε περίπτωση κωλύματός του το Βοηθό Δ/ντή Μελετών της ΔΥΗΠ, να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 611202/19.3.2012 για την προμήθεια 5.500 τόνων κυλινδρελαίου (TBN 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611202 και την ανάθεση της προμήθειας 5.500 τόνων κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% TBN 40 SAE 50 στους μειοδότες Οίκους ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. και CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 


Θέμα : Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού των 6.500.000 Ευρώ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. μέχρι του ποσού των 6.500.000 Ευρώ και αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 6.500.000 Ευρώ και την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της. Θέμα : Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. Κωνσταντίνο Θέο – Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. που θα διεξαχθεί στις 19.6.2012 και για να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως και 31.12.2011.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

4. Έγκριση συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.


6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.Θέμα : Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 238/22.12.2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 238/22.12.2011, και συγκεκριμένα της παραγρ. 1.3. αυτής, ορίζοντας ως Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κωνσταντόπουλο. 


Θέμα : Τροποποίηση άρθρων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 26ης Ιουνίου 2012: α) την τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (11), (19), (19α), (32) και (36) του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω προσαρμογής του Καταστατικού αφενός στις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) αφετέρου, δε, στις διατάξεις του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α’ 91/30.4.2007) και στην Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 122/8.5.2012, και β) την Κωδικοποίηση αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας. Θέμα: Σύγκληση της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 136/29.05.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 26 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00’ π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 έως 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Προσαρμογή του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) – Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 9, 11, 19, 19α, 32 και 36 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού κατ’ άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 21ης Ιουνίου 2012, ημέρας Πέμπτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21ης Ιουνίου 2012, ημέρας Πέμπτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 23η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 23η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4–6, T.K. 104 39), στις 6 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 2ης Ιουλίου 2012, ημέρας Δευτέρας, ήτοι, την (4η ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.


Αθήνα, 29 Μαΐου 2012


Το Διοικητικό Συμβούλιο » Θέμα : Εξουσιοδότηση Χρήστη (διαχειριστή) για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της κας Βασιλείας – Δήμητρας Καραδήμα, Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων, ως διαχειρίστριας του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» για την υποβολή των ανακοινώσεων της Επιχείρησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αντικαταστάτες (χρήστες) σε περίπτωση κωλύματός της,
α) τον κ. Ιωάννη Αλεξόπουλο, Τομεάρχη Εσωτερικής Επικοινωνίας ΔΕΣΕ, και
β) την κα Χρυσούλα Τσιάκα Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων & Μετόχων της ΔΕΣ. Θέμα : Εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας στη μισθοδοσία του προσωπικού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή των Νόμων 3833/2010, 3845/2010, 4024/2011 και 4046/2012 και προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες, σ’ αυτούς, ρυθμίσεις με τον κατά το δυνατό αναλογικότερο και ορθολογικότερο τρόπο αποφάσισε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν εκ νέου οι επιβληθείσες μειώσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας, αναδρομικά από 1.11.2011.                                            --------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ