Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 16/8.5.2012

Δ.Σ. 16/8.5.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16ης/8.5.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα την έγκριση της λύσης της συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λύση της συνεργασίας των εταιρειών, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με αναδιανομή των εταιρειών ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑïΚΑ Α.Ε..

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα την έγκριση της συμπλήρωσης της από 18.4.2000 Σύμβασης Μετόχων, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την από 8.12.2011 τροποποίησή της, με την προσθήκη Παραρτήματος που αφορά ειδικά στην ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (αντλησοταμίευσης).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμπλήρωση της από 18.4.2000 Σύμβασης Μετόχων των εταιρειών, ΔΕΗ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε., όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την από 8.12.2011 τροποποίησή της, με την προσθήκη Παραρτήματος που αφορά ειδικά στην ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (αντλησοταμίευσης).

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 07 2251, για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο V, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο».
Πρόσθετες εργασίες για τη βελτίωση του Συστήματος Υδροδότησης της Μονάδας V.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 07 2251, για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο V, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο», την ανάθεση των εργασιών κατασκευής για τη βελτίωση του συστήματος υδροδότησης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης στην Ανάδοχο Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Θέμα: Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως παρατείνει ή διακόψει μερικώς ή συνολικώς την αναβολή καταβολής σχετικών ποσών της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 109/10.4.2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να παρατείνει ή να διακόψει μερικώς ή συνολικά την αναβολή καταβολής των σχετικών ποσών της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 109/10.4.2012, αναλόγως των εξελίξεων για την άρση των στρεβλώσεων στη χονδρεμπορική αγορά.

Θέμα: Τροποποίηση άρθρου του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να περιληφθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την ενσωμάτωση στο σκοπό της ΔΕΗ Α.Ε. της παροχής προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, έτους 2012, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

                                                                   --------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ