Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 15/25.4.2012

Δ.Σ. 15/25.4.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/25.4.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5, εδάφ. α’, του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000), μετά την παραίτηση του κ. Θεόκλητου Λεωνίδα από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Κωνσταντόπουλου Ιωάννη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 29.6.2013.

2. Όπως η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής :

2.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2.2. Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

2.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

2.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.5. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.6. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.7. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.8. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.9. Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.10. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.11. Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ – 151/28.2.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με μετατροπείς συχνότητας για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και των Ορυχείων Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΑΟΡ – 151/28.2.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με μετατροπείς συχνότητας για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και των Ορυχείων Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» και την προκήρυξη νέου Διαγωνισμού.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5085021/5.7.2007 και Συμπληρώματα αυτής για την προμήθεια τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 5.500 kW έκαστο με όλο το βοηθητικό τους εξοπλισμό, στον ΑΣΠ Μήλου.
Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση αξιώσεων του Αναδόχου της πιο πάνω Σύμβασης που ανέκυψαν κατά την εκτέλεσή της.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση των αξιώσεων του Αναδόχου, εταιρείας BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (BWSC), της Σύμβασης αριθ. Ν. 5085021/5.7.2007 και των Συμπληρωμάτων αυτής για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 5,5 MW έκαστο στον ΑΣΠ Μήλου.Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5086051/25.2.2008 για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους ΑΣΠ Σάμου και Σύρου, ισχύος 8.250 kW έκαστο.
Τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης και παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των πιο πάνω Η/Ζ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως αφαιρεθούν από το αντικείμενο της αρχικής Σύμβασης 5086051, με τον Οίκο WARTSILA FINLAND OY, για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους ΑΣΠ Σάμου και Σύρου, ισχύος 8.250 kW έκαστο, Έργα Πολιτικού Μηχανικού συνολικής αξίας 630.179 Ευρώ, για τον ΑΣΠ Σύρου.

Επιπλέον ενέκρινε την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή νέων έργων στον ΑΣΠ Σύρου έναντι τιμήματος 413.000 Ευρώ, λόγω αλλαγής θέσης της καμινάδας και προκειμένου τα δύο (2) Η/Ζ της αρχικής Σύμβασης και του συμπληρώματος Νο 1 που εγκαταστάθηκαν στον ΑΣΠ Σύρου να λειτουργήσουν ολοκληρωμένα με προσωρινές καμινάδες χαμηλού ύψους, λόγω μη αδειοδότησης της καμινάδας ύψους 60 μ. από την οικεία Πολεοδομία.

Τέλος, ενέκρινε την παράταση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) Η/Ζ του ΑΣΠ Σάμου κατά ογδόντα επτά (87) ημέρες και εκατόν ένδεκα (111) ημέρες, αντίστοιχα, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς επίσης την παράταση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης του Η/Ζ της αρχικής Σύμβασης στον ΑΣΠ Σύρου κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες λόγω καθυστέρησης της αδειοδότησης της καμινάδας από τις αρμόδιες αρχές. 


        
                                                           -------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ