Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/30.3.2012

Δ.Σ. 12/30.3.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/30.3.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 – 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει:
1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2011 – 31.12.2011, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα (Δ.Λ.Π., για την περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο, στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστών Δικτύου του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζει διακριτά και τη δραστηριότητα της Μεταφοράς ως θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου.


• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστή Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και τη δραστηριότητα της Μεταφοράς ως θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Την έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. Θέμα: Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, όπως η προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, λόγω επείγουσας ανάγκης πλήρωσής της, σε συνδυασμό με τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση που θα επιφέρει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η επιλογή της κάλυψής της με δημόσια προκήρυξη, απευθύνεται στο εσωτερικό της Επιχείρησης και στο τακτικό προσωπικό αυτής. Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. για την ολοκλήρωση της εκ του Ν. 4001/2011 υποχρεωτικής μεταβίβασης προς το Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών που η ΔΕΗ Α.Ε. κατέχει στην εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κων/νου Θέου, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης προς το Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. άνευ ανταλλάγματος, για την ολοκλήρωση της εκ του Ν. 4001/2011 υποχρεωτικής μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών καθώς και όπως προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.Θέμα: Ορισμός Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Διανομής κ. Νικ. Αραβαντινού ως Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, από 1.4.2012. 


Θέμα: Ένταξη στο τακτικό προσωπικό Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ένταξη του Ειδικού Επιστήμονα ΚΟΝΤΙΖΑ Ν. (ΑΜ 63698) στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης, στην Κατηγορία/Ειδικότητα Τ1/Α και στο μισθολογικό κλιμάκιο 2. 


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη του Φωτίου (Α.Μ.Π.: 70291- Κατηγ./Ειδικ. : ΓΥ5).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη επιπλέον χρόνου άδειας ασθένειας του μισθωτού ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη του Φωτίου (Α.Μ.Π.: 70291) για διάστημα 90 ημερών, ήτοι, από 29.9.2011 μέχρι και 28.12.2011.Θέμα: Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στο εξωτερικό (Τουρκία και Γεωργία) και ίδρυση θυγατρικών εμπορικών εταιρειών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με μέτοχο μειοψηφίας την εταιρεία TRAKI Ltd. και στη Γεωργία με την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με μέτοχο μειοψηφίας την εταιρεία STG Energy Ltd. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματευθεί τους όρους των συμφωνιών Κοινοπραξίας με τις παραπάνω εταιρείες.Θέμα: Επέκταση της ΔΕΗ Α.Ε. στη Βουλγαρία και ίδρυση εμπορικής εταιρείας από κοινού με την εταιρεία ALPIQ, με έδρα τη Σόφια.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Βουλγαρία με την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρείας, με μέτοχο μειοψηφίας την εταιρεία Alpiq και εξουσιοδότησε, για το σκοπό αυτό, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματευτεί τους όρους της σχετικής συμφωνίας Κοινοπραξίας με την εν λόγω εταιρεία. Θέμα: Ανάθεση, με διαπραγματεύσεις, προμήθειας 500.000 τόνων λιγνίτη για την κάλυψη των ποσοτικών αναγκών καυσίμου και τη βελτίωση διαθεσιμότητας των ΑΗΣ, Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και Μελίτης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία «ΜΕΤΕ Α.Ε.» της προμήθειας 300.000 τόνων λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης και 200.000 τόνων λιγνίτη συνολικά στους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Καρδιάς, για την κάλυψη ποσοτικών αναγκών καυσίμου και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των εν λόγω Σταθμών. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται σε 16.460.000 Ευρώ.Θέμα: Σύναψη συμφωνιών σύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου των νέων Μονάδων, ΑΗΣ Αλιβερίου και ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη με το ΔΕΣΦΑ των Συμφωνιών Σύνδεσης των νέων Μονάδων Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου και Νο 5 ΑΗΣ Μεγαλόπολης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Θέμα: Μεταβίβαση τμημάτων συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Διανομής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Πίνακα Επιμερισμού του ανεκτέλεστου αντικειμένου των Μικτών Συμβάσεων, που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Διανομής, προκειμένου, δυνάμει της καθολικής διαδοχής, να μεταφερθεί στη Θυγατρική Εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» και εξουσιοδότησε
το Βοηθό Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών κ. Κων. Ντότσια ή του αρμόδιου Διευθυντή της Διεύθυνσης που υλοποιεί την αντίστοιχη σύμβαση και της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών Διανομής, όπως υπογράψουν από κοινού ή και ξεχωριστά για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τα σχετικά Συμπληρώματα ή και τις ξεχωριστές Συμβάσεις των υπόψη Μικτών Συμβάσεων και των επιπλέον αυτών που ενδεχομένως θα απαιτηθεί με τους Αναδόχους Προμηθευτές, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του εν λόγω επιμερισμού του ανεκτέλεστου αντικειμένου των ως άνω Συμβάσεων.


                                                                               --------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ