Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 1/12.1.2012

Δ.Σ. 1/12.1.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/12.1.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 21 302 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο».
Αποτελέσματα του Φιλικού Διακανονισμού, που αφορά την επίλυση διαφωνιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Αναδόχου, σχετικών με την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ ΔΕΗ A.E. και Αναδόχου «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» για τις εκκρεμότητες της ανωτέρω Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 21 302 καθώς και την επιστροφή στον ανάδοχο των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης της υπόψη Σύμβασης, στο σύνολό τους. Θέμα: Εκμίσθωση εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στις εταιρείες «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» εμβαδού 682.306,08 τ.μ. και στην Εταιρεία «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.», εμβαδού 4.573.023,42 τ.μ. έναντι μηνιαίου μισθώματος 9 Ευρώ /στρέμμα, πλέον ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, με σκοπό την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 200 MW. Η υπεκμίσθωση των εκτάσεων αυτών από τις μισθώτριες, θα γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της εκμισθώτριας ΔΕΗ Α.Ε.. Θέμα: Ανάθεση, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού, της προμήθειας εξοπλισμού του συμπιεστή του Αεριοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου για την αποκατάσταση της βλάβης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στην κατασκευάστρια εταιρεία General Electric της προμήθειας του εξοπλισμού (πλήρης ρότορας και σταθερά πτερύγια στάτη) που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης, που υπέστη ο συμπιεστής του αεριοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου στις 12.11.2011, έναντι τιμήματος 12.500.000 Ευρώ και ανταλλαγή του εγκατεστημένου ρότορα που υπέστη τη ζημιά. Θέμα: Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Επιχειρηματικού Ομίλου SILCIO.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του επιχειρηματικού Ομίλου SILCIO, για την ενιαία υλοποίηση της ακόλουθης επιχειρηματικής πρότασης:

1. Σύσταση από κοινού, Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα συμμετέχει με ποσοστό 49%, με αντικείμενο την προώθηση μέσω πανελλαδικού δικτύου διακαιόχρησης (franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης.

2. Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων παραγωγής Φ/Β εξοπλισμού ΣΙΛΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (PIRITIUM SA) και ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΙΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. (SILCIO SA), που ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών SILCIO.

Η οριστική συμφωνία συνεργασίας θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων της ΔΕΗ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 242/22.12.2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Νικόλαου Γκαγκαουδάκη, πρώην Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ Α.Ε. ως εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε αντικατάσταση του κου Σπυρίδωνα Βάσσου.                                                     ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ