Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/01.03.2011

Δ.Σ. 8/01.03.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/1.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Συμμετοχή της εταιρείας "WASTE SYCLO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην Α΄ φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και παροχή προς αυτήν της χρηματοοικονομικής ικανότητας της ΔΕΗ Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή, της κατά 49% συνδεδεμένης εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία "WASTE SYCLO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στο Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία που προκηρύχθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο:"Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.". Παράλληλα αποφάσισε την παροχή της χρηματοοικονομικής στήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την εταιρεία WASTE SYCLO Α.Ε.".
Θέμα: Συμμετοχή της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε τέσσερις (4) Δημόσιους Διεθνείς Ανοιχτούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς που προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας σε μη ερευνημένες περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε έναν ή έως και σε όλους τους τέσσερις (4) Δημόσιους Διεθνείς Ανοιχτούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή "Δέλτα" ποταμού Έβρου, στην περιοχή "Δέλτα" ποταμού Νέστου, στην περιοχή της Νήσου Σαμοθράκης και στην περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Χίου.
Θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού και της Σύμβασης Μετόχων της κοινής εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." και σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για την έγκριση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού και της Σύμβασης Μετόχων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως τροποποιηθεί το Καταστατικό και η Σύμβαση Μετόχων της κοινής εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.".

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 89 302 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Διαμόρφωση Χώρων και Προσπελάσεων, Αντιπλημμυρική Προστασία Σταθμού, Λιμενικά Έργα".
Πρακτικό Φιλικού Διακανονισμού που αφορά εκατέρωθεν απαιτήσεις και παρατάσεις προθεσμιών του πιο πάνω Έργου.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα αποτελέσματα του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Αναδόχου του Έργου: "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Διαμόρφωση Χώρων και Προσπελάσεων, Αντιπλημμυρική Προστασία Σταθμού, Λιμενικά Έργα", εταιρείας "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που ορίστηκε με την 158/6.7.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., και αφορά την ολοσχερή τακτοποίηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων με:

1. Την καταβολή από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο, εταιρεία "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", του ποσού των 550.000 Ευρώ.

2. Τις παρατάσεις των Τμηματικών και της Συνολικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διακανονισμού με αναθεώρηση.
Θέμα: Σύμβαση αριθ. NAP - 1 (1235901) για την εκτέλεση του Έργου: "Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου - Νέος Αγωγός".
Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περάτωσης του συνόλου των εργασιών της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση ΝΑΡ-1 (1235901), μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.", τη χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας (31.3.2007) περάτωσης του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου: "Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου - Νέος Αγωγός", κατά 14 μήνες και 27 ημέρες, δηλαδή έως 27.6.2008.
Το τίμημα των εργασιών που εκτελέστηκαν μετά την 31.3.2007 δεν αναθεωρείται.
Η παράταση της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου των εργασιών χορηγείται με την προϋπόθεση δήλωσης του Αναδόχου, εγγράφως, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση σχετιζόμενη με το Έργο της ανωτέρω Σύμβασης.
Θέμα: Παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, 3 οικημάτων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, στο "ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ.".

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσωρινή παραχώρηση, έναντι του συμβολικού ανταλλάγματος των 20 Ευρώ ανά έτος, προς το "ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ", τριών (3) οικημάτων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, για την μετεγκατάσταση των γραφείων του και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ατόμων ΜΕΑ, καθώς και τη δημιουργία στέγης φιλοξενίας παιδιών ΜΕΑ του Νομού Άρτας.
Η υπόψη παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα γίνουν ανεπιφύλακτα δεκτοί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.


Θέμα: Εκποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή "Πατωμένη" Περάματος του Νομού Λέσβου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απευθείας εκποίηση, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού του ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., επιφάνειας 8.676 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Πατωμένη" Περάματος του Νομού Λέσβου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αγορών που διέπει το ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 287.625 m2 οικιστικής περιοχής και 371.305 m2 κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριποτάμου και 100.000 m2 περίκλειστης κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανθοχωρίου, του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Χωρεμίου (ΧΩΡ 6).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. έκταση 287.625 m2 οικιστικής περιοχής και 371.305 m2 κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριποτάμου και 100.000 m2 περίκλειστης κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανθοχωρίου, του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Χωρεμίου.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306312/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 27,3 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοανατολικών Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 27,3 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοανατολικών Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306312/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 20.303.800 Ευρώ.Θέμα: Εξέταση της δυνατότητας Φιλικού Διακανονισμού των διαφορών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Οίκου MORFO HOLDINGS LTD, αναφορικά με τις απαιτήσεις της Επιχείρησης για ποινικές ρήτρες των Συμβάσεων αριθ. 5015151/17.7.2006 και 5016051/31.10.2006 με τον παραπάνω Οίκο για την προμήθεια ανεμπότιστων και εμποτισμένων ξύλινων στύλων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού και ειδικότερα τη μη περαιτέρω επιβολή εις βάρος του Οίκου MORFO HOLDINGS LTD πρόσθετου ποσού, ως ποινικής ρήτρας, για τη μη έγκαιρη εκτέλεση των παραπάνω Συμβάσεων, πέραν του ποσού των 130.860,42 Ευρώ, που ήδη έχει παρακρατηθεί ως ποινική ρήτρα εκ μέρους της Επιχείρησης από το λαβείν του και αποδέχεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτηση του ως άνω Οίκου από οποιαδήποτε τυχόν αξίωσή του κατά της Επιχείρησης που απορρέει από τις Συμβάσεις αυτές.
Θέμα: Πρόγραμμα διενέργειας ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, για το έτος 2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα διενέργειας ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2011.
Θέμα: Πληρωμή μέρους της δαπάνης αναθεώρησης σε Εταιρείες που εκτελούν χωματουργικές εργολαβίες στα Ορυχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή μέρους των οφειλόμενων, στους Αναδόχους χωματουργικών έργων των Λιγνιτικών Κέντρων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων, χρημάτων, λόγω της προβλεπόμενης από τις σχετικές συμβάσεις αναθεώρησης τιμών μονάδας εργασιών του έτους 2010 με προσωρινούς συντελεστές αναθεώρησης. Το υπόλοιπο μέρος των οφειλόμενων από τις αναθεωρήσεις ποσών, θα αποδοθεί στους Αναδόχους με την έκδοση των σχετικών δεικτών από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την οριστικοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης.


                                                         ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ