Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 7/15.02.2011

Δ.Σ. 7/15.02.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης/15.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306309/2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 24,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών - μαλακών σχηματισμών από την τομή 2β προς την εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5306309/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 24,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών - μαλακών σχηματισμών από την τομή 2β προς την εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306309/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 40.440.000 Eυρώ .Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306311/2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 31,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς.".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5306311/2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 31,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Εξωτερικής Απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306311/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 31.302.600 Ευρώ.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 21 302 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας Νο. 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο".
Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 21 302/2.1.2004, με την Εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου : "ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας Νο. 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο", την επιπλέον παράταση, μέχρι 11.5.2011, του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της.Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.7.2010 έως 31.12.2010.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα - σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/5.6.2007), για πρόσθετες αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας - συνολικής ποσότητας 39,96 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, κατά τη χρονική περίοδο από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του έτους 2010.Θέμα: Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μπάντα (σταθερή ισχύς όλο το 24ωρο) από τις εταιρείες GEN-I, ALPIQ, JP MORGAN και RUDNAP συνολικής ποσότητας 1.270,2 GWh κατά μέγιστο, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2011-31.12.2011 και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας ή τον αναπληρωτή του, όπως διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρείες καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τους.
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ - 99216 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός (1) Κέντρου Υπερυψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) 400/150 KV κλειστού τύπου μονώσεως SF6 (GIS) στο Αλιβέρι Ευβοίας".
- Διευθέτηση εξωσυμβατικών απαιτήσεων του Αναδόχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου πέρατος του έργου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΜ-99216, με την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., για την κατασκευή του Έργου : "Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός (1) Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 kV κλειστού τύπου μονώσεως SF6 (GIS) στο Αλιβέρι Ευβοίας", κατά 27 μήνες, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου 2012 και την αποδοχή της επιτευχθείσας συμβιβαστικής συμφωνίας ως προς την αποζημίωση του Αναδόχου της σύμβασης, εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν.Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. που διενεργήθηκε με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθ. 508901/30.7.2009 και ενέκρινε την κατάταξη της Δήλωσης Ενδιαφέροντος της εταιρείας EFACEC ENERGIA SA ως Αρχικά Αποδεκτής.
Θέμα: Απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Επαύλεως και Αναγεννήσεως στο Οικοδομικό Τετράγωνο 333 του Δήμου Χαϊδαρίου, έκτασης 2.348,12 τ.μ., όμορου της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. (Κ/Δ Αιγάλεω).

Περίληψη:Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., ακίνητο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δυο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ και δώδεκα (2.348,12 τ.μ.), ιδιοκτησίας των κ.κ., Αθανάσιου και Απόστολου Τσιρίγκα, επί των οδών Επαύλεως και Αναγεννήσεως στο Οικοδομικό Τετράγωνο 333 του Δήμου Χαϊδαρίου, όμορου της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. (Κ/Δ Αιγάλεω) με σκοπό την ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας του Υ/Σ, τη βελτίωση των οδών και χώρων πρόσβασης του Υ/Σ και τέλος, το λειτουργικό διαχωρισμό του Υ/Σ από το κτίριο γραφείων της Περιοχής Περιστερίου.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν του 1.442.966,70 Ευρώ σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Θέμα: Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας. Τροποποίηση της Σύμβασης αριθ. ΔΥΚΠΜ/6216091/13.2.2008.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. Κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στο Άρθρο 3 και στην παράγραφο 2.2 του Άρθρου 2 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης αριθ. ΔΥΚΠΜ 6216091/13.2.2008, για την προμήθεια Συστήματος Τιμολόγησης και Διαχείρισης Πελατών σε λειτουργία, με τον Ανάδοχο, εταιρεία ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε., τα εξής :

1.1 Την ανάθεση στον Ανάδοχο της πιο πάνω Σύμβασης της πρόσθετης λειτουργικότητας του Συστήματος Εμπορίας, έναντι τιμήματος 1.050.000 Ευρώ.

1.2 Την αύξηση του τιμήματος των Υπηρεσιών "Τεχνικής Υποστήριξης Πακέτου Εμπορίας" κατά 100.000 Ευρώ για την Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού της πρόσθετης λειτουργικότητας του Συστήματος Εμπορίας για πέντε (5) έτη.

1.3 Την αύξηση του συμβατικού τιμήματος μέχρι 200.000 Ευρώ περίπου για την παροχή πρόσθετων απρόβλεπτων υπηρεσιών αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων που τυχόν θα ανακύψουν.

1.4 Tην ανάθεση στον Ανάδοχο της πιο πάνω Σύμβασης της τροποποίησης - προσαρμογής του Συστήματος ΕΡΜΗΣ έναντι τιμήματος 640.000 Ευρώ.
2. Την περαιτέρω υποδιαίρεση των Φάσεων του Έργου σε Υποφάσεις (αυτοτελή τμήματα Συστήματος) και την αντιστοίχιση σε αυτές ποσοστιαίων πληρωμών του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος των Φάσεων του Έργου.

3. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου και ότι η ολοκλήρωση της φάσης Δ του Έργου πρέπει να γίνει μέχρι τις 30.6.2012.

4. Την τροποποίηση του χρόνου έναρξης των συντηρήσεων και της πληρωμής τους.

5. Όρισε νέα Επιτροπή Καθοδήγησης (steering Committee) αποτελούμενη από:

" Τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων

" Το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας

" Το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

" Το Γενικό Διευθυντή Διανομής

 
                                                                 ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ