Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/04.02.2011

Δ.Σ. 5/04.02.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/4.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου, της Μητρικής Εταιρείας και των ΒΕΜ Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του Άρθρου 11, του Καταστατικού της εταιρείας, του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου, της Μητρικής Εταιρείας και των ΒΕΜ Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2011.

        

                                                                 ---------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ