Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 41/28.12.2011

Δ.Σ. 41/28.12.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 41ης/28.12.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας για την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 20, παράγρ. 1 και 2 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου τους από Μέλος.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 31 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ., για την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., μετά την από 27.12.2011 παραίτηση του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κου Ιωάννη Κατσουλάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.. Θέμα: Επανεπιλογή του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου ως Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανεπιλογή του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου ως Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 19.12.2016. Θέμα: Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό, από 1.1.2012, του κου Κωνσταντίνου Θέου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας μετά την, κοινή συναινέσει, λύση σύμβασης εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με τον κ. Απόστ. Μπαράτση, τέως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, που επόπτευε τις Γενικές Διευθύνσεις, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας και εξ αυτού του λόγου τον ορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

2. Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά τον πιο πάνω ορισμό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Θέου και την παραίτηση από 27.12.2011 του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κου Ιωάννη Κατσουλάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως εξής :

- Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

- Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Θεόκλητος Λεωνίδας του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Θεόδωρου του Χρήστου (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/ Α – Α.Μ.Π. : 25529).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη έγκριση της παράτασης της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, του τακτικού μισθωτού ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Θεόδωρου του Χρήστου (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Α-Α.Μ.Π.: 25529). 
Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΠΑΠΑΛΕΞΗ Σταύρου του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. Τ2/Ζ – Α.Μ.Π. : 77061).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της παράτασης της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΠΑΠΑΛΕΞΗ Σταύρου του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. Τ2/Ζ – Α.Μ.Π. : 77061) για ένα (1) έτος ακόμα, δηλαδή, από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.
                                                       -----------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ