Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 40/22.12.2011

Δ.Σ. 40/22.12.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 40ης/22.12.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των κ. :
- Παναγιώτη Αλεξάκη,
- Ηλία Αντωνίου και
- Νικολάου Βερνίκου.Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, των κ. :
- Παναγιώτη Αλεξάκη,
- Νικολάου Βερνίκου και
- Λεωνίδα Θεόκλητου.


Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ., Χαρίλαου Βασιλογεώργη και Ηλία Αντωνίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα, από λήψεως της παρούσας Απόφασης, ήτοι από 22.12.2011 έως 31.12.2012.Θέμα: Ορισμός Προέδρου του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ως Προέδρου του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης κου Κωνσταντίνου Θέου.Θέμα: Αναπλήρωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Μέλους του, κας Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Αναπληρώτριας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.


Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων της ΔΕΗ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ.:
- Ουρανίας Αικατερινάρη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου,
- Γεωργίου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών,
- Σπυρίδωνα Βάσσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
- Δημητρίου Μπουσδέκη, Ειδικού Συμβούλου, ως εκπροσώπων της ΔΕΗ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..


Θέμα: Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611123/22.11.2011 και την ανάθεση της προμήθειας και μεταφοράς για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά έτος 2012 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής: 

-  Για την προμήθεια και μεταφορά Diesel στον ΑΗΣ Χανίων στον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

-  Για την προμήθεια και μεταφορά Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων στους ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Ρόδου, Αθερινόλακκου, στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΠΑΝ και στο διασυνδεδεμένο σύστημα στον Οίκο ΕΚΟ ΑΒΕΕ.Θέμα: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών σταθμών της ΔΠΑΝ (μέσω ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου), ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ΑΗΣ Ρόδου για το έτος 2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611122/22.11.2011 και την ανάθεση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά έτος 2012 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής: 

- Για την προμήθεια μαζούτ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου (για τις ανάγκες των σταθμών της ΔΠΑΝ) στον Οίκο VITOL S.A.. 

- Για την προμήθεια μαζούτ στους ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ΑΗΣ Ρόδου στον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..Θέμα: Μεταφορά μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και ΑΗΣ Αλιβερίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611124/2.12.2011 και την ανάθεση της μεταφοράς Μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τους ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και ΑΗΣ Αλιβερίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ για το έτος 2012 στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ V Ν.Ε. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ILH-3/1264004 για την εκτέλεση του Έργου : «Μελέτη, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογεφυρών, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ και το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ».
- Έγκριση των νέων εγγυημένων χαρακτηριστικών της Μονάδας ΙΙΙ του ΜΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ λόγω αλλαγής του Υποπρομηθευτή του Κύριου Η/Μ εξοπλισμού.
- Τροποποιήσεις του Συμβατικού αντικειμένου με καταβολή ή παρακράτηση χρηματικών ποσών από τον Ανάδοχο.
- Αποζημίωση του Αναδόχου για τη διαφοροποίηση του κόστους κατασκευής του Υποσταθμού 150/20 kV σύμφωνα με τις νέες τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές που επιβάλλονται από τον «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».
- Έγκριση νέων Τμηματικών και Τελικών Προθεσμιών κατασκευής του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα και του ΜΥΗΕ Παπαδιάς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ILH-3 (1264004) για την εκτέλεση του Έργου : «Μελέτη, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογεφυρών, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ και το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ», με Ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., τα ακόλουθα:

1. Tην αλλαγή των εγγυημένων χαρακτηριστικών για τη Μονάδα ΙΙΙ του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα λόγω της αντικατάστασης του Υποπρομηθευτή General Electric Hydro (GE Hydro) από την εταιρεία CKD Blansko (σε εφαρμογή του άρθρου 15 των Ε.Ο. της Σύμβασης), με μείωση του Συμβατικού Τιμήματος κατά 14.000 Ευρώ.

2. Τις νέες τελικές Προθεσμίες της Σύμβασης (παρ. 1.2 του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού), ως εξής:
ΥΗΕ Ιλαρίωνα:
- Έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας Ι την 14.9.2013.
- Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας ΙΙ την 23.11.2013.
ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα:
- Έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας ΙΙΙ την 3.7.2013.
ΜΥΗΕ Παπαδιάς:
- Έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας της Μονάδας ΙV την 9.10.1010.

με ανάλογες παρατάσεις των αντιστοίχων Τμηματικών Προθεσμιών Παράδοσης Εξοπλισμού και με αναθεώρηση των εργασιών βάσει των νέων προθεσμιών και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Συμφωνητικού.

3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, που έχει συσταθεί για την Προσωρινή Παραλαβή των εργασιών του ΜΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ, να προβεί ταυτόχρονα στην Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των σχετικών εργασιών.

4. Την καταβολή στον Ανάδοχο συνολικής πρόσθετης δαπάνης 1.856.253 Ευρώ, τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών, για την εκτέλεση προσθέτων/νέων εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης αριθ. ILH-3.

5. Τον ορισμό του Δ/ντή της ΔΥΗΠ κ. Ιωάν. Αργυράκη όπως υπογράψει για τη ΔΕΗ Α.Ε. το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2).

6. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής όπως αντιμετωπίσει εντός της εγκριτικής του δικαιοδοσίας όποιο γεγονός ή δαπάνη τυχόν προκύψει σχετικά με την ολοκλήρωση των Έργων της Σύμβασης εντός των νέων χρονικών ορίων.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ILH – 2 (1234002) για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Κατασκευή Φράγματος – Εκχειλιστή – Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων».
- Χορήγηση παράτασης συμβατικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της τελικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της πιο πάνω Σύμβασης.
- Καταβολή ποσού στον Ανάδοχο της πιο πάνω Σύμβασης λόγω της πρόσθετης παραμονής του στο Έργο χωρίς υπαιτιότητά του και λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών της Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ILH – 2 (1234002) για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Κατασκευή Φράγματος – Εκχειλιστή – Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων», με Ανάδοχο την εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε., τα εξής :

1. Τη ρύθμιση των τμηματικών προθεσμιών 1.1.στ και 1.1.η και της τελικής προθεσμίας 1.2 του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού, με την χορήγηση των αντίστοιχων παρατάσεων, με αναθεώρηση των τιμών των εργασιών στο χρόνο εκτέλεσής τους, ως εξής:

1.1. Για την Έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής.
Παράταση προθεσμίας κατά 60 μήνες, δηλαδή την 30.6.2012.

1.2. Για την ολοκλήρωση των σκυδροδεμάτων 2ου Σταδίου του Σταθμού Παραγωγής και για τις δύο (2) Μονάδες Νο 1 και Νο 2.
Παράταση προθεσμίας κατά 36 και 34 μήνες αντίστοιχα για τη Μονάδα Νο 1 και Νο 2, δηλαδή έως την 31.12.2010.

1.3. Για την Αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης.
Παράταση προθεσμίας κατά 60 μήνες, δηλαδή έως 30.6.2013 (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που έχουν εξαιρεθεί από ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες, λόγω μετατόπισης του χρόνου έμφραξης της Σήραγγας Εκτροπής).

2. Την καταβολή στον Ανάδοχο της Σύμβασης αριθ. ILH-2 του συνολικού ποσού των 3.890.103 Ευρώ σε σημερινές τιμές και μη αναθεωρούμενου, και το οποίο, αντιστοιχεί στις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες ο Ανάδοχος έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί έως 30.6.2013 (πέρας της Εργολαβίας), λόγω της αναγκαστικής παραμονής του στο Έργο και λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών. Η καταβολή του υπόψη ποσού θα γίνει ως εξής:

2.1. Με την έγκριση της παρούσας, καταβολή συνολικού ποσού ύψους 1.319.892,40 Ευρώ που αντιστοιχεί στις δαπάνες για το διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 30.11.2011.

2.2. Από 1.12.2011 και μέχρι 30.6.2012, καταβολή συνολικού ποσού ύψους 839.931,53 Ευρώ, σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2.3. Από 1.7.2012 και μέχρι 28.2.2013, καταβολή συνολικού ποσού ύψους 1.359.256,86 Ευρώ, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2.4. Από 1.3.2013 και μέχρι 30.6.2013, καταβολή συνολικού ποσού ύψους 371.022,34 Ευρώ, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει μετά τη δήλωση του Αναδόχου, εγγράφως, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από την παραμονή του στο Έργο και την εκτέλεση της Σύμβασης, απ΄αρχής έως 30.6.2013, και ότι η εκτέλεση όλων των υπολειπομένων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης, η δε πληρωμή αυτών θα γίνει με τις Τιμές Μονάδος των αντιστοίχων Κονδυλίων, πλέον της νόμιμης αναθεώρησης. Επίσης ο Ανάδοχος θα δηλώσει εγγράφως, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι οποιαδήποτε προσαρμογή του στον προγραμματισμό των εργασιών της Σύμβασης αριθ. ILH-3 ήθελε απαιτηθεί, κατά το διάστημα από 1.12.2011 έως 30.6.2013, ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες της Σύμβασης αριθ. ILH-3, θα γίνει χωρίς άλλο πρόσθετο κόστος για την Επιχείρηση.


Θέμα: Μεταφορά προσωπικού στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 224/10.11.2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ως τελική ημερομηνία μεταφοράς στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που είχε διατεθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., την 31η Ιανουαρίου 2012, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2011 που είχε εγκρίνει με προηγούμενη Απόφασή του.

 
                                                    -------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ